Warunki Sprzedaży Rezerwacji Groupon International Travel GmbH

Niniejszy dokument określa warunki sprzedaży rezerwacji dla korzystania z Usług Groupon International Travel GmbH („Warunki Sprzedaży”). Nie jest możliwe korzystanie z Usług ( w tym dokonywanie Rezerwacji lub Zakupu) bez wyrażenia zgody na Warunki Sprzedaży. Zwracamy uwagę, że niniejsze Warunki Sprzedaży NIE mają zastosowania do nabycia jakichkolwiek części rynku innych niż Zakwaterowanie, jako że takie nabywanie podlega swoim własnym warunkom sprzedaży.

1. Podstawowe informacje dotyczące niniejszych Warunków Sprzedaży

1.1. Groupon International Travel GmbH: Groupon International Travel GmbH jest firmą zarejestrowaną w Szwajcarii pod numerem CHE-180-110.104 z siedzibą przy c/o Bovadis Partner Treuhand AG, Oberstadt 3, 8200 Schaffhausen, Szwajcaria (zwaną dalej „Groupon Travel”, „nam”, „my”, „nasz” itp), zaś numer NIP: CHE-349.386.564.

1.2. Groupon Travel oraz Dostawcy usług: Dla celów wszelkich Rezerwacji oraz jakichkolwiek kolejnych Zakupów działamy jako agenci w imieniu Dostawcy usług. Zakwaterowanie przedstawione na stronie Groupon International nie stanowi oferty sprzedaży przez nas jakiegokolwiek takiego Zakwaterowania, lecz stanowi zaproszenie do złożenia oferty naszym Dostawcom usług. Możemy zaakceptować taką ofertę w imieniu tych Dostawców lub odrzucić ją. Oznacza to, że umowa na Zakwaterowanie jest pomiędzy Państwem a Dostawcą usług, a Groupon zawrze umowę w imieniu Dostawcy usług jako jego agent, w każdym z przypadków. To właśnie Dostawca usług (lub, w niektórych przypadkach, mocodawca Dostawcy usług) ponosi prawną odpowiedzialność za zapewnienie Państwu Zakwaterowania. Jako agenci, nie ponosimy prawnej odpowiedzialności za Państwa Zakwaterowanie.  Jeśli Państwa Zakup dotyczy Imprezy Turystycznej, Groupon będzie działał jako agent turystyczny. Więcej informacji znajduje się poniżej.

1.3. Czym są niniejsze Warunki Sprzedaży? Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami Sprzedaży, ponieważ odnoszą się one do korzystania z Usług, dokonywania Rezerwacji, Zakupu oraz Zakwaterowania (lub innych). Nie zezwolimy Państwu na dokonanie Rezerwacji lub Zakup, jeśli nie potwierdzą Państwo, że przeczytali Państwo i zaakceptowali niniejsze Warunki Sprzedaży. Dostawcy usług posiadają własne obowiązujące warunki, które będą miały zastosowanie do Państwa Rezerwacji oraz jakichkolwiek kolejnych Zakupów . Niniejsze Warunki Sprzedaży podlegają wszelkim obowiązującym warunkom Dostawcy usług, a dokonanie Rezerwacji oraz jakichkolwiek kolejnych Zakupów jest równoznaczne z ich akceptacją. Jeśli wystąpią niezgodności pomiędzy niniejszymi Warunkami Sprzedaży a warunkami Dostawcy usług, to warunki Dostawcy usług mają charakter nadrzędny.

1.4. Strona Groupon International: Nasza spółka powiązana Groupon International Limited w Irlandii („Groupon International”) obsługuje stronę, aplikacje mobilne oraz usługę newsletter, na których zamieszczamy Zakwaterowania i Rezerwacje. W celu zapoznania się z Warunkami Korzystania Groupon International, prosimy o wejście tutaj. Groupon Travel jest jednym z wielu sprzedawców działających na Stronie Groupon International. Jeśli będą Państwo wchodzili w interakcje ze Stroną Groupon International w jakikolwiek sposób, prawdopodobnie zobaczą Państwo odniesienia do wielu spółek z grupy Groupon („Grupa Groupon”). W zależności od tego, co Państwo kupują na Stronie Groupon International, jest prawdopodobne, że umowy z różnymi spółkami Grupy Groupon będą miały do Państwa zastosowanie. Niniejsze Warunki Sprzedaży mają zastosowanie wyłącznie do Państwa korzystania z naszych Usług. Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej o wszystkich stosunkach prawnych, które mogą Państwa dotyczyć, kiedy odwiedzają Państwo Stronę Groupon International, prosimy o odwiedzenie FAQ Groupon International tutaj.

1.5 Praktyki dotyczące Prywatności: Kiedy dokonują Państwo Rezerwacji lub Zakupu za pośrednictwem Groupon Travel wyrażają Państwo zgodę na zbieranie przez nas, przetwarzanie i korzystanie z informacji o Państwu, w sposób określony w naszej Polityce Prywatności.

1.6 Niniejsze Warunki Sprzedaży: Korzystając z naszych Usług (w tym dokonywanie Rezerwacji lub Zakupu) akceptują Państwo niniejsze Warunki Sprzedaży. Kiedy wysyłamy Państwu wiadomość email potwierdzającą Państwa Rezerwację, zawierana jest pomiędzy nami a Państwem umowa, która regulowana jest przez niniejsze Warunki Sprzedaży.

1.7. Państwa prawa ustawowe: Żadna z części niniejszych Warunków Sprzedaży nie może wpływać na Państwa niepodlegające wyłączeniu prawa ustawowe jako klienta.

1.8. Aktualizacje niniejszych Warunków Sprzedaży: Niniejsze Warunki Sprzedaży zostały ostatnio zaktualizowanew dniu 30.10.2018. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania poprawek do niniejszych Warunków Sprzedaży w dowolnym czasie, a zmienione Warunki Sprzedaży będą zamieszczone online od daty, w której zmiany zaczną obowiązywać. Wszelkie poprawki wprowadzone do niniejszych Warunków Sprzedaży po tym, jak otrzymali Państwo wiadomości email z potwierdzeniem Rezerwacji nie obejmują Państwa w odniesieniu do tej  Rezerwacji lub jakiegokolwiek kolejnego Zakupu związanego z taką Rezerwacją.

1.9. Definicje: Niniejsze Warunki Sprzedaży obejmują różne zdefiniowane terminy. Rozpoznają je Państwo, ponieważ zaczynają się one wielką literą. Terminy zostały zdefiniowane w treści niniejszych Warunków Sprzedaży oraz w punkcie 11 niniejszych Warunków Sprzedaży.

2. Państwa obowiązki wynikające z niniejszych Warunków Sprzedaży

2.1. Dolna granica wiekowa: Jedynie osoby, które skończyły 18 lat, mogą dokonywać Rezerwacji oraz Zakupu Zakwaterowania. Poprzez Rezerwację lub Zakup Zakwaterowania potwierdzają Państwo swoją pełnoletniość.

2.2. Dokładność informacji oraz ich ujawnianie: Rozumieją Państwo i akceptują fakt, że Groupon Travel oraz Dostawca usług zastrzegają sobie prawo do anulowania Państwa Zakupu w każdej chwili z powodu niedostarczenia przez Państwa odpowiednich informacji dotyczących Państwa lub osób, dla których dokonują Państwo Rezerwacji, zgodnie z wymogami na podstawie niniejszych Warunków Sprzedaży. Gwarantują Państwo, że:

2.2.1. wszystkie dostarczone nam przez Państwa informacje wynikające z niniejszych Warunków Sprzedaży lub będące z nimi powiązane są prawdziwe, kompletne i dokładne;

2.2.2. niezwłocznie poinformują nas Państwo o wszelkich zmianach mających związek z dokładnością podanych nam przez Państwa informacji;

2.2.3. przyjmują Państwo na siebie odpowiedzialność za ujawnienie wszelkich informacji o sobie lub o innych osobach, dla których dokonują Państwo Rezerwacji, które mogą wpłynąć na Państwa (lub tych osób) zdolność do podróży, na przykład popełnienie przestępstw lub wcześniejsze deportacje z krajów, do których ma się odbyć podróż oraz

2.2.4. jeśli Państwo lub osoby, dla których dokonują Państwo Rezerwacji, planują podróż do obszaru jurysdykcji (w tym do Stanów Zjednoczonych), w którym wymagane jest zaświadczenie o niekaralności, a Państwo lub osoby, dla których dokonują Państwo Rezerwacji, byliście karani, w tym za popełnione wykroczenia drogowe, to poinformują Państwo o istnieniu takich okoliczności w chwili dokonywania Rezerwacji;

2.2.5. są Państwo świadomi wszelkich zasad dotyczących przekraczania granicy kraju, do którego Państwo podróżują (jak również osoby, dla których dokonują Państwo Rezerwacji), w zakresie: wymogów paszportowych, dwóch pustych stron w paszporcie, ważności paszportu, zaświadczenia o niekaralności, wizy, szczepień, ograniczeń administracyjnych oraz sanitarnych. Groupon Travel nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia dotyczące wstępu na dane terytorium z powodu nieujawnienia powyższych informacji. . Jeśli wstęp będzie Państwu odmówiony, nie będą Państwo uprawnieni do zwrotu w jakiejkolwiek wysokości.

2.3. Dokonywanie Rezerwacji dla innych osób: Jeśli dokonują Państwo Rezerwacji dla innych osób, to oświadczają Państwo, że są upoważnieni do dokonania takiej Rezerwacji w imieniu tych osób oraz że wszystkie osoby w danej Rezerwacji (lub ich osobiści przedstawiciele) uznają niniejsze Warunki Sprzedaży za wiążące.

2.4. Zachowanie: Zobowiązują się Państwo zachowania nienarażającego innych osób na zdenerwowanie, niepokój lub niebezpieczeństwo i/lub i niepowodującego uszkodzenia własności podczas korzystania przez Państwa z Zakwaterowania. Jeśli w okresie od wyjazdu do powrotu zostaną Państwo (lub też osoby, dla których dokonują Państwo Rezerwacji, zostaną) aresztowani(e) lub powstrzymani(e) od dalszej podróży, lub zostaną Państwo usunięci z miejsca Zakwaterowania decyzją Dostawcy usług, to nie zwrócimy Państwu w jego imieniu żadnej części kosztów poniesionych w związku z Zakwaterowaniem, z którego nie mogą Państwo korzystać w związku ze swoim zachowaniem (lub zachowaniem osób, dla których dokonują Państwo Rezerwacji). Wyrażają Państwo zgodę, zgodnie z niniejszymi Warunkami Sprzedaży, na zrekompensowanie nam strat, zobowiązań lub kosztów poniesionych w wyniku roszczeń lub postępowań sądowych, które zostały wniesione lub które mogą zostać wniesione przeciw nam przez jakiekolwiek osoby w związku z Państwa zachowaniem lub zachowaniem osób, dla których Państwo dokonują Rezerwacji).

2.5. Oszustwo: Jeśli my lub Dostawca usług zostaniemy powiadomieni lub dowiemy się o potencjalnym lub faktycznym oszustwie bądź działaniu niezgodnym z prawem w odniesieniu do wszelkich płatności związanych z Zakwaterowaniem lub Zakupem, zastrzegamy sobie prawo do anulowania Państwa Zakwaterowania lub Zakupu według naszego uznania i w trybie natychmiastowym bez żadnej rekompensaty dla Państwa.  Takie anulowanie będzie miało miejsce bez uszczerbku dla jakichkolwiek naszych praw, jakie przysługują nam względem Państwa.

3. Rezerwacja Zakwaterowania

3.1. Dokonanie Rezerwacji: Biorąc pod uwagę dostępność, mogą Państwo dokonać Rezerwacji online za pośrednictwem Strony Groupon International. Aby dokonać Rezerwacji  należy wybrać Zakwaterowanie, typ pokoju oraz daty podróży, kliknąć przycisk „Rezerwuj”, wprowadzić informacje dotyczące płatności, adres e-mail oraz inne szczegóły, których potrzebujemy żeby mogli Państwo się zalogować do Państwa konta lub utworzyć konto, wyrazić zgodę na niniejsze Warunki Sprzedaży Rezerwacji i kliknąć przycisk „Dokończ Zamówienie”. Po przeprowadzeniu tych czynności zobaczą Państwo stronę na Stronie Groupon International potwierdzającą otrzymanie Państwa Rezerwacji.

3.2 Akceptowanie Państwa Rezerwacji: Zastrzegamy sobie prawo do ustalania, według własnego uznania, czy zaakceptujemy Państwa Rezerwację. Państwa Rezerwacja nie będzie zaakceptowana dopóki (i o ile) nie są Państwo poinformowani, że Państwa Rezerwacja została zaakceptowana. Jeśli odrzucimy Państwa Rezerwację powiadomimy Państwa o tym i nie pobierzemy od Państwa żadnych płatności. Jeśli zaakceptujemy Państwa Rezerwację, wyślemy Państwu potwierdzenie Rezerwacji w wiadomości email. W tym momencie, wysłanie przez nas potwierdzenia Rezerwacji w wiadomości email, oznacza że zaakceptowaliśmy Państwa Rezerwację i została zawarta umowa pomiędzy nami a Państwem. Pobierzemy opłatę wkrótce potem.

3.3. Sprawdzanie potwierdzenia Rezerwacji: Prosimy o uważne sprawdzenie szczegółów zawartych w potwierdzeniu Rezerwacji po jego otrzymaniu. Jeśli zauważą Państwo jakiekolwiek niezgodności między Rezerwacją a wiadomością e-mail z potwierdzeniem Rezerwacji lub jeśli nie otrzymali Państwo tej wiadomości w ciągu 24 godzin od dokonania Rezerwacji, prosimy o natychmiastowy kontakt pod adresem https://www.groupon.pl/biuro_obsługi_klienta.

3.4 Państwa umowa na dostarczenie Zakwaterowania: Należy zwrócić uwagę, że to Dostawca usług jest prawnie odpowiedzialny za dostarczenie Państwu Zakwaterowania (jednak to my pozostajemy odpowiedzialni za postanowienia wyrażone w niniejszych Warunkach Sprzedaży). Jako agent, nie jesteśmy prawnie odpowiedzialni za dostarczenie Państwu Zakwaterowania, które będzie dostarczone Państwu przez Dostawcę usług, na podstawie umowy pomiędzy Państwem a Dostawcą usług. Wyrażają Państwo zgodę i rozumieją, że dokonanie Rezerwacji, faktyczne dostarczenie Państwu Zakwaterowania (co nie jest przedmiotem niniejszych Warunków Sprzedaży) będą podlegały warunkom Dostawcy usług.

4. Ceny

4.1. Komu Państwo płacą: Wszystkie płatności dokonywane przez Państwa za Zakwaterowanie będą pobrane przez  nas w imieniu Dostawcy usług, wkrótce po potwierdzeniu zaakceptowania Państwa Rezerwacji poprzez wysłanie Państwu wiadomości email z potwierdzeniem Rezerwacji (jak określono powyżej)..

4.2. Cena końcowa: Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen Zakwaterowania przed Rezerwacją. Przed dokonaniem Rezerwacji zostaną Państwo dokładnie powiadomieni o obecnej cenie Zakwaterowania. Ceny te mogą się różnić od cen pierwotnie Państwu podanych na Stronie Groupon International.

4.3. Błędy w cenie: W niektórych przypadkach możemy popełnić błąd i mogą nastąpić pomyłki w cenie, kiedy dokonują Państwo Rezerwacji. Jeśli popełnimy błąd (bez względu na to, czy jest to błąd ludzki, techniczny lub inny), zastrzegamy sobie prawo do zaoferowania Państwu opcji powtórzenia Rezerwacji według prawidłowej ceny lub anulowanie Rezerwacji oraz pełnego zwrotu płatności.

4.4. Podatki: W niektórych krajach lokalne władze mogą nakładać podatki, obciążenia, cła importowe, cła, opłaty dodatkowe oraz inne opłaty (zbiorowo „podatki”). Obowiązujące podatki za Rezerwację zostaną jasno wyszczególnione przed dokonaniem Rezerwacji, w tym czytelnym drukiem lub w innym miejscu na Stronie Goupon International . Odpowiedzialność za opłacenie wszelkich takich podatków spoczywa wyłącznie na Państwu.

4.5. Dodatki: Informujemy, że podczas korzystania przez Państwa z Zakwaterowania mogą Państwo mieć możliwość zakupu usług dodatkowych. Takie usługi dodatkowe to między innymi posiłki i dostęp do Internetu w hotelu itd. („Usługi dodatkowe”). Jeśli takie Usługi dodatkowe nie zostały wykupione za naszym pośrednictwem, to opłacenie ich stanowi Państwa zobowiązanie finansowe, a odpowiedzialność za dostarczenie takich Usług dodatkowych leży po stronie dostawcy takich Usług dodatkowych (w tym jakiegokolwiek Dostawcy usług). Groupon Travel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za udostępnienie takich Usług dodatkowych, ich standard lub Państwa korzystanie z nich, ani nie odpowiada za nie w żadnym innym zakresie.

4.6. Zmiany cen Zakwaterowania po dokonaniu Rezerwacji: Zgodnie z punktem 5 Groupon Travel nie zmieni ceny Zakwaterowania po wysłaniu Państwu wiadomości email z potwierdzeniem Rezerwacji.

4.7. Zwroty: W przypadku otrzymania przez Państwa zwrotu części lub całości kosztów, zwrot taki zostanie przekazany taką samą metodą płatności, jakiej użyli Państwo, dokonując płatności. Jeśli otrzymają Państwo zwrot płatności, będą mieli Państwo 30 dni od daty, w której otrzymali Państwo zwrot, na jego odrzucenie. Jeśli nie odrzucili Państwo zwrotu płatności w tym terminie, zwrot będzie uznany za pełne i ostateczne wypełnienie wszelkich roszczeń, które mogą mieć Państwo przeciwko Groupon Travel w odniesieniu do, wynikające z lub związane z Usługami, Rezerwacją lub Zakupem w odniesieniu do których otrzymali Państwo zwrot.

5. Zmiany i anulowanie

5.1. W przypadku zmiany Państwa danych:

5.1.1. Jeśli Państwa Zakup dotyczy Imprezy Turystycznej, mogą Państwo przenieść Imprezę Turystyczną na inną osobę poprzez zmianę imienia i nazwiska osoby na Zakupie przynajmniej siedem dni przez rozpoczęciem Imprezy Turystycznej. Dostawca usług może odmówić takiej zmiany imienia i nazwiska, jeśli oznaczona osoba nie spełnia warunków mających zastosowanie do Zakupu. Będą Państwo łącznie i osobno odpowiedzialni z oznaczą osobą za płatność za Imprezę Turystyczną, jak również jakiekolwiek dodatkowe opłaty, które mogą mieć zastosowanie do przeniesienia, o których zostaną Państwo poinformowani z wyprzedzeniem.

5.1.2. Jeśli Państwa Zakup nie dotyczy Imprezy Turystycznej, Groupon Travel może nie być w stanie zmienić imion i nazwisk osób lub innych danych Państwa Zakupu. Kwestia tego, czy wyrazimy zgodę na taką zmianę zależy wyłącznie od nas. Jeśli nie będziemy mogli zmienić imienia i nazwiska lub innych danych Państwa Zakupu mogą Państwo anulować Zakup i ponowić Zakup, z uwzględnieniem dostępności (oraz uwzględnieniem wszelkich kosztów związanych zanulowaniem). Prosimy o zapoznanie się z informacjami o takim anulowaniu w punkcie 5.3 poniżej. Jeśli chcieliby Państwo dowiedzieć się o zmianie danych Państwa Zakupu, prosimy o kontakt pod adresem https://www.groupon.pl/biuro_obsługi_klienta.

5.2. Prawo do odstąpienia: Jeśli dokonują Państwo Rezerwacji na określoną datę Państwa Zakup jest ostateczny i nie mają Państwo prawa do odstąpienia.

5.3. W przypadku anulowania przez Państwa Zakwaterowania

5.3.1. Mogą Państwo anulować Państwa Zakup bezpłatnie do daty anulowania (jeśli taka data istnieje). Zobaczą Państwo datę anulowania jako część ogólnych warunków Zakwaterowania. Data anulowania będzie również dostępna w wiadomości email z potwierdzeniem Rezerwacji. Kiedy minie data anulowania, Państwa Zakup jest bezzwrotny i niemożliwy do anulowania, o ile Państwa Zakup nie dotyczy Imprezy Tursytycznej. Jeśli Państwa Zakup dotyczy Imprezy Turystycznej, mogą Państwo anulować Państwa Zakup w dowolnym momencie przed rozpoczęciem Imprezy Turystycznej pod warunkiem opłacenia opłaty za anulowanie wskazanej w opisie Państwa Zakwaterowania. Taka opłata za anulowanie nie będzie miała zastosowania w przypadku nieuniknionych i nadzwyczajnych wypadków mających miejsce w miejscu przeznaczenia lub w jego najbliższym otoczeniu i w znacznym stopniu wpływające na realizację dostarczenia przez Dostawcę usług Imprezy Turystycznej lub przewóz pasażerów na miejsce przeznaczenia (na przykład, naturalne katastrofy lub akty terroryzmu). W tym przypadku będą Państwo uprawnieni do pełnego zwrotu wszelkich płatności uiszczonych za Imprezę Turystyczną, ale nie będą Państwo uprawnieni do jakiegokolwiek dodatkowego odszkodowania.   .

5.3.2. Jeśli powód anulowania jest objęty warunkami polisy ubezpieczeniowej, którą Państwo wykupili w odniesieniu do Zakupu, mogą Państwo żądać opłat, które od Państwa pobraliśmy w związku z Państwa anulowaniem na podstawie polisy ubezpieczeniowej. Jeśli chcieliby Państwo omówić anulowanie, prosimy o kontakt na https://www.groupon.pl/biuro_obsługi_klienta.

5.4. W przypadku zmiany Zakwaterowania przez Dostawcę usług: Czasami Dostawca usług będzie zmuszony do wprowadzenia zmiany w Państwa Zakupie. My lub Dostawca usług powiadomimy Państwa o takich zmianach, kiedy tylko będzie to możliwe określając szczegóły Państwa zaktualizowanego Zakupu i Zakwaterowania. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za takie zmiany, ponieważ nie jesteśmy Dostawcą usług. Jeśli Zakup odnosi się do Imprezy Turystycznej, a Partner dokona znaczącej zmiany Imprezy Turystycznej lub uniemożliwi realizację jednej lub więcej niż jednej z jej istotnych cech, Partner poinformuje Państwa o takiej zmianie bez zbędnej zwłoki. Będą mogli Państwo otrzymać ofertę innej Imprezy Turystycznej o porównywalnej lub wyższej jakości (lub odpowiedniej obniżki ceny jeśli inna Impreza Turystyczna jest gorszej jakości) lub będą mieli Państwo prawo do wypowiedzenia Imprezy Turystycznej bezpłatnie i uzyskania zwrotu pieniędzy. Partner poinformuje Państwa o Państwa prawach w tej sytuacji. Jeśli nie poinformują Państwo Partnera o swojej decyzji w ciągu odpowiedniego terminu określonego przez Partnera, Impreza Turystyczna zostanie automatycznie wypowiedziana z końcem tego terminu. 5.5 Jeśli Dostawca usług anuluje Państwa Zakwaterowanie: Zastrzegamy sobie prawo do anulowania i zwrotu płatności za Państwa Zakup z jakiegokolwiek powodu bez dodatkowej rekompensaty, jeśli anulowanie jest spowodowane Siłą wyższą lub jakimkolwiek innym nieuniknionym i nadzwyczajnym wypadkiem lub niedopełnieniem przez Państwa płatności pełnego kosztu Państwa Zakwaterowania lub innych płatności zgodnie z niniejszymi Warunkami Sprzedaży.

6. Standardy dostarczania usług

6.1. Groupon Travel zapewnia, że:

6.1.1. w możliwie najwyższym stopniu wykorzysta swoje umiejętności i zachowa dbałość w wykonywaniu obowiązków wynikających z niniejszych Warunków Sprzedaży;

6.1.2. jest upoważniony do udostępniania Usług oferowanych na autoryzowanych stronach internetowych oraz

6.1.3. w swoich działaniach nie naruszy wymagań profesjonalnej staranności.

7. Ograniczenie odpowiedzialności

7.1. Ograniczenie odpowiedzialności: Punkt 7 ma charakter nadrzędny w stosunku do wszystkich innych punktów niniejszych Warunków Sprzedaży (z wyjątkiem punktu 1.7 któremu podlega)  i określa całkowitą odpowiedzialność Groupon Travel w związku z roszczeniem, które wynika z niniejszych Warunków Sprzedaży lub jest z nim związane z przestrzeganiem, nieprzestrzeganiem, domniemanym bądź opóźnionym przestrzeganiem warunków niniejszych Warunków Sprzedaży lub obowiązków dotyczących Usług lub Zakwaterowania (lub jakiejkolwiek ich części).

7.2. Kiedy jesteśmy odpowiedzialni: Żadne z postanowień niniejszych Warunków Sprzedaży nie wyłącza lub nie ogranicza naszej odpowiedzialności za (i) śmierć lub szkodę na osobie; (ii) naruszenie obowiązków wyrażonych w przepisach prawa; (iii) oszustwo; (iv) podanie fałszywych informacji; lub (v) odpowiedzialność, która nie może być wyłączona lub ograniczona przez obowiązujące prawo.

7.3. Brak odpowiedzialności za Dostawcę usług kiedy działamy jako jego agenci: Jeśli działamy jako agenci Dostawców usług, to naszym obowiązkiem jest ich wybór z zachowaniem należytej staranności i umiejętności. Jeśli (i) wykazaliśmy należytą staranność i umiejętności przy wyborze Dostawców usług, a także (ii) jeśli jest to dozwolone przez prawo, nie ponosimy odpowiedzialności za zapewnienie Państwu Zakwaterowania ani za działania czy zaniechania ze strony Dostawcy usług. Dzieje się tak, ponieważ kontrakt prawny zawierany jest pomiędzy Państwem a Dostawcą usług, a odpowiedzialność prawna za zapewnienie Zakwaterowania leży po stronie Dostawcy (a nie Groupon Travel).

7.4. Kiedy nie ponosimy odpowiedzialności: Z wyjątkiem tego, co zostało określone w punkcie 7 i 1.7, nie ponosimy odpowiedzialności za niedotrzymanie Warunków Sprzedaży, jeśli nie wynika ono z naszej winy, ale:

7.4.1. wynika z przyczyn leżących po Państwa stronie;

7.4.2. wynika z przyczyn leżących po stronie Dostawcy usług;

7.4.3. wynika z przyczyn związanych z zaniedbaniem ze strony osób trzecich niezwiązanych z zapewnieniem Zakwaterowania bądź jest wynikiem działania Siły wyższej; lub

7.4.4. jest wynikiem działania Siły wyższej, która uniemożliwia nam wykonywanie działań zgodnie z niniejszymi Warunkami Sprzedaży.

7.5. Ograniczenie odpowiedzialności w związku z naszymi Usługami: Wyłączamy i ograniczamy swoją odpowiedzialność za wszystkie zobowiązania związane z Usługami, których dostarczamy, które mogą być uznane za dopuszczalne w świetle przepisów prawa. Nie ponosimy odpowiedzialności za:

7.5.1. utratę dochodu;

7.5.2. utratę faktycznych lub przewidywanych zysków;

7.5.3. utratę kontraktów;

7.5.4. utratę możliwości skorzystania z pieniędzy;

7.5.5. utratę potencjalnych oszczędności;

7.5.6. utratę możliwości prowadzenia działalności;

7.5.7. utratę szans;

7.5.8. utratę wartości firmy;

7.5.9. utratę reputacji;

7.5.10. utratę, zniszczenie lub uszkodzenie danych; oraz

7.5.11. stratę pośrednią i wtórną.

Zwrot „strata wtórna” rozumiemy jako „straty wtórne, jeśli są one przewidywalne, znane, przewidziane itd.”

7.5. Całkowity limit: Jeśli zostaniemy uznani za odpowiedzialnych, to odpowiedzialność ta powinna być ograniczona maksymalnie do dwukrotności kosztów Państwa Zakupu.

8. Skargi

8.1. Skargi: W przypadku problemów z Zakwaterowaniem należy natychmiast poinformować o tym fakcie Dostawcę Państwa Zakwaterowania  (np. przedstawiciela ośrodka, kierownika hotelu itd.), którzy udzielą Państwu pomocy w rozwiązaniu problemu. Jeśli Państwa skarga nie zostanie rozpatrzona na miejscu, prosimy o kontakt pod adresem https://www.groupon.pl/biuro_obsługi_klienta i powiadomienie o problemie.

8.2. Podejmiemy uzasadnione starania w celu udzielenia Państwu niezwłocznej pomocy, która jest uzasadniona dla okoliczności oraz w zasięgu naszych możliwości, w tym przekazanie wszelkich wiadomości, próśb lub skarg Dostawcy usług bez zbędnej zwłoki.

8.2 Jeśli Państwa skarga pozostanie, należy wnieść skargę na piśmie w ciągu 28 dni od Państwa powrotu do domu pod adresem https://www.groupon.pl/biuro_obsługi_klienta, podając numer rezerwacji oraz wszystkie odpowiednie informacje, o jakie możemy poprosić w związku z Zakwaterowaniem, aby możliwa była Państwa identyfikacja. Jest to specjalny adres, z którego korzystamy w celu obsługi skarg dotyczących podróży.

9. Użyteczne informacje

9.1. Wymogi dot. paszportów: Przy każdym Zakupie wymagany jest ważny paszport (ważny przez przynajmniej sześć (6) miesięcy po zakończeniu pobytu). Wyłącznie Państwo odpowiadają za obowiązujące Państwa wymogi dotyczące paszportów i wiz oraz pozostałe wymogi imigracyjne. Przed rozpoczęciem podróży należy skonsultować się w tej sprawie z odpowiednią ambasadą i/lub konsulatem. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności, jeśli Państwa podróż zostanie uniemożliwiona z powodu niespełnienia wymogów wizowych i paszportowych oraz innych wymogów imigracyjnych bądź z powodu braku odpowiednich poświadczeń dotyczących szczepień. Obywatelom krajów Unii Europejskiej do podróżowania na terenie Unii wystarczy ważny dowód osobisty.

9.2. Informacje dot. zdrowia: W zależności od Zakupu mogą obowiązywać konkretne usługi w zakresie zdrowia. Zalecamy, aby przynajmniej osiem (8) tygodni przed podróżą skonsultowali się Państwo ze specjalistą ds. zdrowotnych (czy to z lekarzem rodzinnym, pielęgniarką, farmaceutą, czy przychodnią specjalizującą się w badaniach podróżnych).

9.3. Ubezpieczenie podróżne: Jest niezmiernie ważne i zalecane, aby posiadali Państwo ubezpieczenie podróżne obejmujące cały okres Zakwaterowania i wszystkie mogące się z nim wiązać aspekty. Daje to gwarancję, że są Państwo finansowo zabezpieczeni w przypadku konieczności odwołania wyjazdu z niektórych przyczyn. Wymagana suma ubezpieczenia jest zależna od konkretnego Zakwaterowania.

9.4. Zameldowanie i wymeldowanie z Zakwaterowania: Zameldowanie w Zakwaterowaniu zależy od Dostawcy Państwa Zakwaterowania. Powinni Państwo sprawdzić informacje dotyczące czasu zameldowania i wymeldowania u Państwa Dostawcy przed przyjazdem, jednak co do zasady, zameldowanie następuje o 15:00 (czasu lokalnego), a wymeldowanie o 11:00 (czasu lokalnego). Ponadto jeśli pojawią się Państwo z opóźnieniem powinni Państwo powiadomić Państwa Dostawcę w celu upewnienia się, że opóźnienie w zameldowaniu nie wpłynie na Państwa prawa. Ponoszą Państwo wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie warunków Państwa Dostawcy w odniesieniu do zameldowania i wymeldowania.

9.5. Zabezpieczenie Imprezy Turystycznej: Jeśli Państwa Zakup dotyczy Imprezy Turystycznej, będą Państwo korzystali z wszelkich praw mających zastosowanie do imprez na podstawie Dyrektywy o Imprezach Turystycznych. Dostawca usług będzie w pełni odpowiedzialny z należytą realizację Imprezy Turystycznej oraz udzielenie pomocy określonej w niniejszych Warunkach Sprzedaży. Ponadto zgodnie z wymogami prawa, Partner będzie posiadał należyte zabezpieczenie w celu zwrotu wszelkich płatności, które Państwo dokonali oraz jeśli transport jest wliczony w Imprezę Turystyczną, zapewnienie powrotu w przypadku, gdy stanie się niewypłacalny i nie jest dłużej zdolny do realizacji odpowiednich usług turystycznych w wyniku niewypłacalności. Więcej informacji w odniesieniu do zabezpieczenia na wypadek niewypłacalności będzie uwzględnionych w Państwa emailu z potwierdzeniem.

10. Informacje prawne

10.1. Interpretacja: W niniejszych Warunkach Sprzedaży:

10.1.1. słowa oznaczające osoby odnoszą się do osób fizycznych, spółek, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, podmiotów korporacyjnych oraz stowarzyszeń nieposiadających osobowości prawnej;

10.1.2. nagłówki (np. „10. Informacje prawne” na początku niniejszego punktu) podawane są wyłącznie w celach referencyjnych i nie mają żadnego wpływu na interpretację przepisów niniejszych Warunków Sprzedaży;

10.1.3. tytuły paragrafów (np. „Interpretacja:” na początku niniejszego punktu 10.1) mają za zadanie ułatwienie interpretacji fragmentów, w których się pojawiają oraz

10.1.4. określenie „w tym” rozumiane jest jako „w tym między innymi”, „w tym bez ograniczeń”.

10.2. Niezrzekanie się: Jeśli nie uda nam się nakłonić Państwa do wypełnienia ich obowiązków w ramach niniejszych Warunków Sprzedaży, nie wyegzekwujemy względem Państwa naszych praw lub opóźnimy taką egzekucję, nie oznacza to zrzeczenia się przez nas praw względem Państwa ani nie oznacza, że nie muszą Państwo przestrzegać tych obowiązków. Jeśli zrzekniemy się naszych praw w związku z niewykonaniem przez Państwa ich obowiązków, zrzeczenie takie będzie miało wyłącznie formę pisemną i nie będzie oznaczało, że zrzekamy się swoich praw również w związku z niewykonaniem przez Państwa ich obowiązków w przyszłości.

10.3. Powiadomienia: Jeśli nie określono inaczej w niniejszych Warunkach Sprzedaży, powiadomienia wręczane Stronom muszą mieć formę pisemną i być dostarczane do rąk własnych, w formie elektronicznej (z wyjątkiem sytuacji, kiedy wysyłają Państwo do Groupon Travel powiadomienie w celach działań prawnych lub składają Państwo skargę zgodnie z punktem 8.2) lub wysyłane pocztą do Państwa na adres podany w Rezerwacji, a do Groupon Travel pod adresem https://www.groupon.pl/biuro_obsługi_klienta.

10.4. Utrzymanie mocy prawnej: Postanowienia punktów 1, 2, 3, 4, 7, 10, i 11 niniejszych Warunków Sprzedaży, wraz z postanowieniami, które wyraźnie oznaczono jako obowiązujące po zakończeniu lub rozwiązaniu Warunków Sprzedażyoraz które w swoim charakterze zakładają obowiązywanie po rozwiązaniu Warunków Sprzedaży, obowiązują również po zakończeniu Warunków Sprzedaży.

10.5. Możliwość wypowiedzenia: Jeśli jakikolwiek przepis niniejszych Warunków Sprzedaży okaże się niezgodny z prawem, nieważny lub niemożliwy do wyegzekwowania, zostaje on uznany za rozdzielny, a ważność i egzekwowalność pozostałych przepisów Warunków Sprzedażysię nie zmienia.

10.6. Niezawiązanie partnerstwa/spółki: Żadne przepisy niniejszych Warunków Sprzedaży nie powinny być interpretowane jako utworzenie relacji joint venture, spółki ani partnerstwa pomiędzy firmą Groupon Travel a Państwem. Żadna ze stron nie ma prawa ani nie jest upoważniona do przyjmowania zobowiązań, zaciągania długów czy ponoszenia kosztów ani zawierania jakichkolwiek umów w imieniu drugiej strony.

10.7. Brak dodatkowych warunków: Z wyjątkiem sytuacji wyraźnie określonych w niniejszych Warunkach Sprzedaży, wszelkie gwarancje, warunki oraz inne postanowienia, czy to narzucane przez prawo, prawo zwyczajowe czy w inny sposób, są niniejszym unieważnione w maksymalnym stopniu dozwolonym przez przepisy prawa.

10.8. Przydział: Przydział oznacza przeniesienie Państwa praw wynikających z niniejszych Warunków Sprzedaży (np. prawa do otrzymania rekompensaty, jeśli takie obowiązuje). Z wyjątkiem postanowień niniejszych Warunków Sprzedaży, które stanowią inaczej, nie mogą Państwo  przekazywać, lub przenosić w żaden inny sposób całości lub części praw czy obowiązków wynikających z niniejszych Warunków Sprzedaży bez naszej wcześniejszej pisemnej akceptacji, taka akceptacja nie może być odmówiona bez uzasadnienia. Mamy prawo do przeniesienia lub w jakikolwiek inny sposób przekazania części lub całości naszych praw lub obowiązków na podstawie niniejszych Warunków Sprzedaży do jakiejkolwiek osoby, podmiotu lub spółki (taka spółka będąca w Grupie Groupon lub inna spółka), jeśli nie naruszy to praw konsumenta na podstawie niniejszych Warunków Sprzedaży.

10.9. Całość umowy: Niniejsze Warunki Sprzedaży zawierają wszystkie warunki uzgodnione przez Strony w odniesieniu do przedmiotu Umowy i zastępuje oraz unieważnia wcześniejsze umowy oraz porozumienia zawarte pomiędzy stronami, zarówno ustnie, jak i pisemnie.

10.10. Rozwiązywanie sporów: Dołożymy wszelkich starań w celu rozwiązania sporów związanych z niniejszymi Warunkami Sprzedaży, ale jeśli nie mogą ich Państwo rozwiązać poprzez kontakt z Działem Obsługi Klienta, mają Państwo możliwość wniesienia Państwa roszczenia za pośrednictwem platformy UE Internetowego Rozstrzygania Sporów (ang. Online Dispute Resolution (ODR)) zarządzanej przez Komisję Europejską. Platforma jest dostępna pod adresem:https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL

10.11. Obowiązujące prawo i jurysdykcja: Niniejsze Warunki Sprzedaży (i wszelkie prawa oraz obowiązki nieuregulowane Warunkami Sprzedaży, ale wynikające z nich lub obowiązujące w związku z ich zawarciem) regulowana jest przepisami prawa obowiązującego w Polsce i zachowuje z nimi zgodność (z wyłączeniem przepisów powodujących wystąpienie konfliktu przepisów prawa bądź zasad (czy to obowiązujących w Polsce, czy w innej jurysdykcji), które mogłyby spowodować obowiązywanie przepisów prawa z jakiejkolwiek innej jurysdykcji).

11. Definicje

Poniższe definicje mają zastosowanie do niniejszych Warunków Sprzedaży:

11.1. Zakwaterowanie oznacza kwaterunek osób w budynkach, w tym w hotelach, mieszkaniach, ośrodkach wczasowych, willach oraz domach, w tym przypadki, kiedy Zakwaterowanie jest świadczone jako część Imprezy Turystycznej.

11.2. Siła wyższa oznacza wydarzenie, które znajduje się poza kontrolą firmy Groupon Travel oraz Dostawcy usług i którego nie można było uniknąć poprzez podjęcie odpowiednich starań, w tym między innymi: zdarzenie losowe, wojna, zamieszki, najazd, działania wrogów zagranicznych, działania wojenne, wojna domowa, rebelia, rewolucja, pożar, wybuch, awaria mediów komunalnych, zamieszki, błyskawice, powódź, huragan, trzęsienie ziemi, burza, tornado, akty terroryzmu i sabotażu, restrykcyjne przepisy prawa oraz organów rządowych, strajk i strajk okupacyjny, spory pracownicze oraz inne utrudnienia pracownicze, rozruchy, promieniowanie jonizujące lub skażenie radioaktywne z paliwa nuklearnego lub innego źródła radioaktywności, toksyczne, wybuchowe lub inne niebezpieczne właściwości obiektów nuklearnych lub składników nuklearnych, epidemia, klęska żywiołowa oraz bardzo złe warunki pogodowe.

11.3. Strona Groupon International Limited oznacza wszelkie platformy, w tym witryny oferowane i zarządzane przez Groupon International Limited, powiązane strony, sieć partnera biznesowego, email, aplikacje mobilne, inne rodzaje ofert elektronicznych lub inne platformy lub kanały dystrybucji będące własnością, kontrolowane ,lub  obsługiwane przez Groupon International Limited lub Groupon Travel, ich podmioty powiązane lub partnerów biznesowych. .

11.4. Dyrektywa o Imprezach Turystycznych oznacza Dyrektywę (UE) 2015/2302, jakiekolwiek narodowe przepisy implementujące, regulacje oraz akty wykonawcze, okresowo nowelizowane.

11.5. Zakup oznacza zakup Zakwaterowania od Groupon Travel. Definicja obejmuje również termin „Zakupiony” itp.

11.6. Rezerwacja oznacza złożenie oferty Zakupu Zakwaterowania (definicja obejmuje terminy „Rezerwować”, „Zarezerwowany” itp.).

11.7. Usługi to usługi świadczone przez Groupon Travel klientom zgodnie z niniejszymi Wrunkami Sprzedaży, obejmujące między innymi działanie w charakterze agenta w imieniu Dostawców usług w celu udostępniania Zakwaterowania do Rezerwacji.

11.8. Dostawca usług oznacza dostawcę usług Zakwaterowania udostępnianych do sprzedaży przez Groupon Travel.

11.9. Impreza Turystyczna oznacza połączenie Zakwaterowania oraz przynajmniej jednej innej usługi turystycznej (na przykład, wycieczki z przewodnikiem, biletów na atrakcję lub zabiegów spa) oferowane Państwu jako impreza w rozumieniu Dyrektywy o Imprezach Turystycznych.