P&M Management Group

Kurs online: specjalista ds. prawa pracy i ubezpieczeń społecznych za 99 zł z P&M Management Group (zamiast 359 zł)

Oferta niedługo się kończy!
Do -72%
100+ kupionych

W skrócieOferta

 • 99 zł zamiast 359 zł za za kurs online: specjalista ds. prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane przez organizatora kursu Niepubliczną Placówkę Kształcenia Ustawicznego Centrum Szkoleniowo-Edukacyjnego P&M Management Group wydawane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18.08.2017 Dz.U. z 2017 r. poz. 1632) listownie na wskazany adres zamieszkania. Brak dodatkowych opłat za zaświadczenie i przesyłkę.

Kurs przeznaczony jest dla osób zainteresowanych tematyką kadr i płac, i ubezpieczeń społecznych oraz dla tych, którzy chcą odświeżyć sobie wiedzę z tego zakresu. Uczestnictwo w kursie pozwala na zapoznanie się z obowiązującym prawem pracy, dokumentami kadrowymi, zasadami wyliczania wymiaru czasu pracy, ustalania wymiaru urlopu oraz wynagrodzeń w różnych sytuacjach. Dodatkowo uczestnik kursu pozna także metody naliczania składek od wynagrodzenia z różnych tytułów, zasady i dokumentację rozliczeń z ZUS-u z tytułu wynagrodzeń, a także pozostałe zagadnienia z zakresu świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

W trakcie kursu pokazane zostaną przykłady wynagrodzeń (w różnych sytuacjach), jak i zasady ustalania prawa do świadczeń różnego rodzaju zasiłków oraz druki.

Program kursu:

Część: Prawo pracy (25 godzin dydaktycznych)

 • Źródła prawa pracy. Zasady prawa pracy.
 • Stosunek pracy. Stosunek pracy z wyboru, powołania lub mianowania. Rodzaje umów o pracę.
 • Sposoby rozwiązywania umowy o pracę. Zmiana stosunku pracy.
 • Wypowiedzenie umowy o pracę.
 • Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia.
 • Wygaśnięcie umowy o pracę.
 • Obowiązki pracodawcy i pracownika.
 • Odpowiedzialność materialna pracowników.
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy.
 • Wynagrodzenia za pracę i inne świadczenia.
 • Czas pracy pracowników.
 • Urlopy pracownicze.
 • Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem.
 • Zatrudnianie młodocianych.
 • Roszczenia pracownicze.
 • Układy zbiorowe pracy.

Część: Ubezpieczenie społeczne (25 godzin dydaktycznych)

 • Zgłoszenie płatnika składek, korekta i wyrejestrowanie.
 • Zgłoszenie pracownika do ZUS, korekta danych i wyrejestrowanie.
 • Dokumenty rozliczeniowe z ZUS, terminy, opłaty składek, korekty.
 • System ubezpieczeń społecznych.
 • Zasady obowiązkowego i dobrowolnego podlegania ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu.
 • Okresy podlegania obowiązkowym i dobrowolnym ubezpieczeniom społecznym.
 • Zasady podlegania ubezpieczeniu chorobowemu i wypadkowemu.
 • Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.
 • Zasady finansowania składek na ubezpieczenia społeczne.
 • Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego: emerytury i renty.
 • Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
 • Ubezpieczenia społeczne z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

Dodatkowe informacje:

 • Czas kursu: 50 godzin lekcyjnych do zrealizowania w ciągu 60 dni.
 • Materiały szkoleniowe udostępniane kursantom zgodnie z planem szkolenia.
 • Uczestnik kursu otrzymuje dostęp do materiałów szkoleniowych na platformie edukacyjnej.
 • Dostęp do platformy edukacyjnej 24 godz., 7 dni w tygodniu.

Sposób i forma ukończenia kursu:

Realizacja zakładanego celu kształcenia następuje poprzez:

 • aktywny udział słuchaczy w zajęciach na platformie szkoleniowej,
 • przerabianie materiału szkoleniowego.
 • naukę własną słuchacza,
 • wykonanie i zaliczenie prac kontrolnych w postaci testów, zadań lub innych form.

Po pozytywnym zaliczeniu wszystkich prac kontrolnych i testów uczestnik kursu otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18.08.2017 Dz.U. z 2017 r. poz. 1632)

Warunki


Groupon ważny przez 2 miesiące od daty zakupu i dostępny po zakupie w zakładce Moje konto.
Oferta wyłączona z kodów promocyjnych Groupon.
Realizacja: należy przesłać mailowo zakupiony groupon na adres: kupony@pm-managementgroup.pl lub na adres szkolenia@pm-managementgroup.home.pl wraz z podaniem imienia i nazwiska uczestnika kursu oraz wypełnionym zgłoszeniem na kurs. Po przesłaniu kompletu dokumentów (groupon + zgłoszenie na kurs) klient otrzyma maila zwrotnego z loginem i hasłem do platformy szkoleniowej terminie 24 godzin.
Sprawdź przed zakupem:najczęściej zadawane pytania i warunki korzystania. Szczegóły oferty znajdziesz w jej opisie.

P&M Management Group


Firma szkoleniowo-doradcza zajmuje się organizacją i przeprowadzaniem szkoleń, kursów, wykładów oraz doradztwem z zakresu HR, prawa pracy, prawa cywilnego, HACCP, BHP oraz rozwoju osobistego i zawodowego. P&M Management Group jest również organem prowadzącym Niepubliczną Placówkę Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego Centrum Szkoleniowo-Edukacyjne P&M Management Group oraz Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli Centrum Doskonalenia i Rozwoju Kadr P&M Management Group.

Placówki edukacyjne oferują kursy specjalistyczne, zawodowe, jak i hobbistyczne o różnej tematyce, w trybie stacjonarnym i e-learningowym.

Choć firma specjalizuje się w kursach z zakresu HR, prawa pracy, zarządzania, marketingu, to w jej ofercie znaleźć można wiele innych interesujących kursów dostosowanych do aktualnych potrzeb rynku pracy. Szkolenia adresowane są do osób pragnących zdobyć nowy zawód, podnieść swoje kwalifikacje zawodowe lub zdobyć wiedzę, ale szczególnie polecane są dla osób bezrobotnych pragnących zaistnieć na rynku pracy.

Firma współpracuje z organami administracji państwowej oraz z ekspertami z doświadczeniem praktycznym, systematycznie podnoszącymi swoje kwalifikacje w celu polepszenia jakości oferowanych szkoleń i kursów.

Centrum Szkoleniowo-Edukacyjne P&M Management Group posiada status placówki kształcenia ustawicznego i jest wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez m.st. Warszawa pod numerem 1120 K.

Centrum Doskonalenia i Rozwoju Kadr P&M Management Group posiada status placówki doskonalenia nauczycieli i jest wpisane do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli prowadzonej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem 140.

Placówka Kształcenia Ustawicznego P&M Management Group w Warszawie jest właścicielem prawnym materiałów szkoleniowych oferowanych kursantom, a nazwa kursu jest chroniona prawnie przez organ prowadzący P&M Management Group.

By purchasing this deal you'll unlock points which can be spent on discounts and rewards. Every 5,000 points can be redeemed for $5 Off your next purchase.