KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCY SPÓŁKI GROUPON
Data wejścia w życie: 16 Listopad 2021

Niniejszy „Kodeks postępowania dostawcy” (zwany dalej „Kodeksem”) zawiera wytyczne i wymagania dla wszystkich kupców i dostawców (zwanych łącznie „Dostawcami”), którzy współpracują z dowolną filią lub spółką zależną firmy Groupon, Inc. (zwanymi łącznie „Groupon” lub „my”).


Oczekujemy, że nasi Dostawcy (w tym ich pracownicy, przedstawiciele, podwykonawcy i podmioty powiązane) będą przestrzegać postanowień niniejszego kodeksu podczas prowadzenia współpracy z Groupon lub prowadzenia działań w imieniu spółki, nawet jeśli przepisy Kodeksu są bardziej restrykcyjne niż przepisy obowiązującego prawa. Naruszenie Kodeksu może nieść za sobą poważne konsekwencje dla Groupon i/lub Dostawców. W związku z tym Groupon podejmie odpowiednie działania w celu zadbania o zgodność z Kodeksem, do zaprzestania współpracy z Dostawcą włącznie.


ZAPOBIEGANIE ŁAPOWNICTWU I KORUPCJI


Księgi, rejestry i uczciwość biznesowa. Groupon zabrania korupcji, wymuszania i defraudacji w dowolnej postaci. Dlatego Dostawcy muszą zadbać, by ich dokumentacja księgowa i finansowa dotycząca współpracy prowadzonej ze spółką Groupon była zgodna z obowiązującymi przepisami prawa i stosownymi standardami dotyczącymi dokładności i kompletności. Groupon oczekuje, że wystawiane przez Dostawców faktury będą rzetelne i dokładne. Faktury powinny być podzielone na pozycje i zawierać numer zamówienia zakupu (PO) (w stosownych przypadkach). Należy również dołączać do nich odpowiednią dokumentację pomocniczą i spełniać wszystkie inne wymagania określone w odpowiednich umowach. Nie dopuszcza się rozdzielania faktury w celu obejścia wymagań związanych z zatwierdzeniami. Groupon nie będzie prowadzić współpracy z Dostawcą bez podpisanej umowy i zatwierdzonego zamówienia zakupu (PO) (w stosownych przypadkach).


Łapownictwo, łapówki i niedopuszczalne płatności. Dostawcy muszą zadbać, by ich pracownicy, przedstawiciele, podwykonawcy i podmioty powiązane postępowali zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zapobiegania łapownictwu i korupcji, w tym m.in. ustawą o praktykach korupcyjnych za granicą Stanów Zjednoczonych („Foreign Corrupt Practices Act”, w skrócie FCPA). W tym celu zabrania się Dostawcom obiecywania, oferowania lub przyjmowania łapówek bądź innych niewłaściwych lub nielegalnych płatności, a także wykorzystywania do takich celów osób trzecich, podczas prowadzenia współpracy ze spółką Groupon lub prowadzenia działań w jej imieniu. Jako przykład można przytoczyć środki pieniężne, ekwiwalenty środków pieniężnych (takie jak kryptowaluta bitcoin, karty debetowe, karty upominkowe, bony towarowe, karty prepaid itd.), upominki, usługi lub inne zachęty mające na celu uzyskanie niewłaściwej korzyści biznesowej. Wymóg ten obowiązuje niezależnie od okoliczności, zwłaszcza w odniesieniu do kontaktów z urzędnikami państwowymi, kandydatami politycznymi, a także innymi osobami zajmującymi stanowiska publiczne oraz podmiotami publicznymi.


Świadczenia grzecznościowe. Dostawcy muszą unikać oferowania upominków, posiłków, form rozrywki lub podróży (zwanych dalej łącznie „Świadczeniami Grzecznościowymi”), które mogą wywierać niedopuszczalny wpływ na pracowników lub przedstawicieli Groupon bądź stawiać Groupon lub Dostawcę w trudnym położeniu, bądź też stwarzać pozory wywierania niedopuszczalnego wpływu. Nie dopuszcza się, by Dostawcy czuli się zobowiązani do przekazywania Świadczeń Grzecznościowych pracownikom lub przedstawicielom spółki Groupon, nawet jeśli te Świadczenia Grzecznościowe mają jedynie wartość symboliczną. Jeśli Dostawca zamierza przekazać Świadczenia Grzecznościowe pracownikowi lub przedstawicielowi spółki Groupon, świadczenia takie muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i następującymi wytycznymi: 


Upominki

 

  • Dopuszczalne: Upominki przekazywane rzadko oraz upominki o nieznacznej wartości, takie jak produkty spożywcze lub materiały promocyjne z logo Dostawcy (np. koszulki, czapki, długopisy itp.).

 

  • Niedopuszczalne: Środki pieniężne, ekwiwalenty środków pieniężnych (takie jak takie jak kryptowaluta bitcoin, karty debetowe, karty upominkowe, bony towarowe, karty prepaid itd.) bez względu na ich wartość lub przedmioty o wartości przekraczającej 250,00 USD, chyba że zostały wcześniej zatwierdzone przez Zespół ds. Zgodności z Przepisami spółki Groupon (kontakt pod adresem legalcompliance@groupon.com).

 

  • Świadczenia Grzecznościowe przekazywane pracownikom lub przedstawicielom spółki Groupon, które nie są zgodne z tymi wytycznymi, zostaną zwrócone Dostawcy lub usunięte. Produkty nietrwałe mogą zostać przekazane naszym zespołom lub organizacjom charytatywnym. Posiłki, rozrywka i podróże

 

  • Dopuszczalne: Zasadne wydatki na wyżywienie, podróże, zakwaterowanie i rozrywkę związane z uzasadnionym i zgodnym z prawem celem biznesowym. Przykłady obejmują uczestnictwo w konferencjach biznesowych sponsorowane przez Dostawcę lub uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych lub sportowych wraz z pracownikiem Dostawcy. 


  • Niedopuszczalne: Wydatki na posiłki, podróże, zakwaterowanie lub rozrywkę o wartości przekraczającej 250,00 USD (na osobę lub łącznie), chyba że zostały wcześniej zatwierdzone przez Zespół ds. Zgodności z Przepisami spółki Groupon (kontakt pod adresem legalcompliance@groupon.com).


„Płatności ułatwiające”. Dostawcy nie mogą proponować ani przekazywać „płatności ułatwiających” (zwanych również płatnościami „przyspieszającymi” lub przekupstwem) w celu przyśpieszenia lub zapewnienia przeprowadzenia rutynowych czynności administracyjnych (np. odprawy celnej) w imieniu Groupon. „Polityka antykorupcyjna” spółki Groupon zakazuje przekazywania „płatności ułatwiających”, a w wielu krajach traktowane są one jako nielegalne łapówki. Wymóg ten dotyczy wszystkich działań prowadzonych w imieniu spółki Groupon, niezależnie od lokalnych zwyczajów. 


Uchylanie się od podatków.  Dostawcy zlokalizowani i/lub prowadzący działalność w Wielkiej Brytanii lub w inny sposób podlegający brytyjskiej Ustawie o finansach karnych z 2017 r., muszą wdrożyć i utrzymywać „rozsądne procedury prewencyjne”, zgodnie z wymogami Ustawy, w celu przeciwdziałania ryzyku uchylania się od opodatkowania lub ułatwiania uchylania się od opodatkowania przez jakiekolwiek osoby lub podmioty związane z dostawcą. Dostawcy muszą działać zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami dotyczącymi przestępstw związanych z ułatwianiem uchylania się od opodatkowania, w tym z brytyjską ustawą o finansach karnych z 2017 r. 


PRZECIWDZIAŁANIE FAŁSZOWANIU I OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ


Przeciwdziałanie fałszowaniu. Spółka Groupon dąży do oferowania produktów o najwyższej jakości i niezawodności. Dlatego oczekujemy, że Dostawcy będą nas natychmiast powiadamiać w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia dostarczenia spółce Groupon lub klientom spółki Groupon sfałszowanych, przeznaczonych na inne rynki lub skradzionych części lub materiałów. Sprzedaż sfałszowanych produktów na platformie Groupon jest surowo zabroniona. Każdy Dostawca jest zobowiązany do pozyskiwania i sprzedaży wyłącznie oryginalnych produktów. Dostawcy zobowiązują się do udostępniania na żądanie informacji dotyczących pochodzenia produktów, części lub materiałów. 


Ochrona własności intelektualnej. Dostawcy są zobowiązani do przestrzegania praw dotyczących własności intelektualnej, w tym praw dotyczących własności intelektualnej spółki Groupon oraz innych osób. Przestrzeganie praw własności intelektualnej spółki Groupon i innych podmiotów obejmuje między innymi uzyskanie odpowiednich zezwoleń i umów licencyjnych przed rozpoczęciem korzystania z jakiejkolwiek własności intelektualnej, nienadużywanie własności intelektualnej należącej do innych osób, w tym w tym patentów, znaków towarowych, praw autorskich i tajemnic handlowych, a także przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów prawa dotyczących produktów i ofert Dostawcy. Wszelkie działania związane z przekazywaniem technologii i know-how powinny być prowadzone w sposób zgodny ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa i chroniący prawa własności intelektualnej.


POUFNOŚĆ I PRYWATNOŚĆ DANYCH


Poufność i ochrona informacji. Groupon dokłada starań, aby chronić swoje własne poufne informacje oraz poufne informacje swoich partnerów biznesowych, Dostawców, klientów, pracowników i kandydatów do pracy. Groupon wymaga od Dostawców przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów prawa i pozostałych regulacji dotyczących informacji poufnych i zastrzeżonych oraz wdrażania wszelkich niezbędnych środków w celu zabezpieczenia wszystkich informacji, które otrzymują oni od Groupon i/lub jej partnerów biznesowych, Dostawców, klientów, pracowników oraz kandydatów do pracy.


Ochrona danych i prywatność. Groupon szanuje przysługujące każdemu prawo do ochrony swoich danych osobowych według definicji tego terminu obowiązującej w krajach, w których firma Groupon prowadzi działalność, a także przysługujące każdemu prawo do uczciwego traktowania w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Groupon wymaga od Dostawców przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów prawa oraz powiązanych wymogów regulacyjnych dotyczących prywatności i bezpieczeństwa informacji, takich jak Ogólne rozporządzenie o ochronie danych („RODO”, ang. „GDPR”), a także polityk bezpieczeństwa i prywatności spółki Groupon oraz wszelkich środków szczegółowo określonych w umowach Groupon z Dostawcami. Dostawcy muszą tworzyć, przechowywać i usuwać dokumentację biznesową zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi wymogami prawnymi i regulacyjnymi. Dostawcy muszą ponadto postępować zgodnie z wnioskami spółki Groupon dotyczącymi danych osobowych i/lub dokumentacji biznesowej oraz na żądanie spółki Groupon udzielać jej pomocy zgodnie z zawartymi z nią umowami.

 

KONFLIKT INTERESÓW


Dostawcy są zobowiązani do unikania wszelkich istniejących lub potencjalnych konfliktów interesów wynikających z biznesowych lub osobistych relacji z klientami Groupon, innymi Dostawcami, konkurentami Groupon lub potencjalnymi konkurentami lub pracownikami Groupon. Wszelkie zaistniałe lub potencjalne konflikty interesów oraz wszelkie związki lub powiązania z pracownikiem Groupon lub członkiem jego rodziny, domownikiem lub osobą, z którą pracownik ma znaczące powiązania osobiste, muszą być zgłaszane Zespołowi ds. Zgodności z Przepisami na adres legalcompliance@groupon.com


PRZEPISY DOT. UCZCIWEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, REKLAMY, OCHRONY KONSUMENTÓW I KONKURENCJI


Partnerzy mają obowiązek znajomości wszelkich przepisów prawa dot. uczciwej działalności, reklamy, ochrony konsumentów i konkurencji, w tym przepisów dot. sprawiedliwego handlu i antymonopolowych oraz stosowania się do nich.


Partnerom nie wolno wykorzystywać sytuacji kryzysowych, takich jak kryzysy związane z opieką zdrowotną, klęski żywiołowe lub inne katastrofy poprzez zawyżanie cen produktów lub usług sprzedawanych na Grouponie lub poprzez składanie fałszywych twierdzeń dotyczących takich produktów lub usług.


Partnerzy mają również obowiązek traktować klientów Groupona uczciwie, sprawiedliwie i odpowiednio oraz w sposób zgodny ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa cywilnego i karnego oraz z praktykami konsumenckimi. Klienci mają prawo czuć się bezpiecznie i pewnie przez cały czas trwania interakcji z Partnerami, a Groupon oczekuje, że Partnerzy będą zajmować się ważnymi wątpliwościami zgłaszanymi przez klientów szybko i w odpowiedni sposób. 

Oferty i ich opisy, a także informacje o kategoriach muszą być rzetelne. Oferty Partnerów nie mogą wprowadzać klientów w błąd. Partnerzy gwarantują Grouponowi, że wszystkie informacje o produktach i usługach zawarte w ich opisach są prawidłowe oraz biorą na siebie odpowiedzialność za aktualizację tych opisów tak, by załączone informacje były prawidłowe. 


Partnerzy oferujący produkty lub usługi na sprzedaży w którymkolwiek z kanałów Groupona muszą: (a) rzetelnie opisywać sprzedawane produkty lub usługi; (b) reklamować wyłącznie produkty lub usługi, które mają na stanie, które są dostępne, i które sprzedawcy są w stanie zrealizować; (c) przestrzegać wszystkich deklaracji dot. terminów wysyłki; (d) zagwarantować, że produkty i usługi są rozsądnej jakości i wolne od wad wykonania, materiałów i projektu; (e) zagwarantować, że ich produkty są oryginalne i sprzedawane w dobrej wierze; oraz (f) zagwarantować, że ich produkty i usługi są pod każdym innym względem zgodne ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa. Jeżeli którekolwiek z powyższych kryteriów nie może być spełnione, Groupon może według uznania usunąć ofertę ze swojej platformy lub odpowiednio ją zmodyfikować. Partnerzy muszą niezwłocznie odpowiedzieć na wszelkie skargi, zapytania i wnioski o zwrot lub wymianę ze strony klientów.


Groupon surowo zabrania wszelkich prób tworzenia nieprawdziwych opisów lub kategoryzacji ofert oraz manipulacji opiniami klientów, w tym bezpośrednie lub pośrednie tworzenie fałszywych, wprowadzających w błąd lub nieautentycznych treści. Tego typu postępowanie może również naruszać przepisy prawa różnych krajów, takie jak ustawa o Federalnej Komisji Handlu USA (Federal Trade Commission Act) czy Dyrektywa o nieuczciwych praktykach handlowych UE, oraz może prowadzić do wszczęcia postępowania sądowego oraz nałożenia sankcji cywilnych i karnych.


Partnerzy oferujący towary lub usługi na kanałach Groupona oświadczają i gwarantują, że każda podana przez nich cena referencyjna towarów lub usług jest rzeczywistą, regularną wartością wymienionych towarów lub usług i jest dokładnym odzwierciedleniem ceny, po której Partner lub porównywalny dystrybutor regularnie oferował publicznie towar lub usługę, lub porównywalny towar lub usługę, przez wystarczająco długi okres czasu poprzedzający publikację oferty Partnera na Grouponie. Partnerzy nie mogą zawyżać ani podwyższać cen referencyjnych, ani w żaden inny sposób manipulować cenami lub wartościami w sposób nieuczciwy, wprowadzający w błąd i/lub wykraczający poza zwykły tryb prowadzenia działalności. Partnerzy ponoszą pełną odpowiedzialność za zagwarantowanie, że ich ceny referencyjne pozostają aktualne i są aktualizowane w razie potrzeby.

Wszelkie podejrzenia dotyczące niedokładności opisów lub manipulacji opiniami klientów powinny być zgłaszane do zespołu Compliance na adres e-mail legalcompliance@groupon.com lub poprzez stronę EthicsPoint pod adresem gr.pn/ethicspoint.  Zgłoszenia za pośrednictwem EthicsPoint można przesyłać anonimowo.

HANDEL MIĘDZYNARODOWY 


Przepisy antybojkotowe. Dostawcy prowadzący współpracę ze spółką Groupon lub działający w jej imieniu nie mogą uczestniczyć w bojkocie Izraela przez Ligę Arabską. Przykłady obejmują dyskryminację izraelskich firm, obywateli Izraela lub produktów, usług bądź technologii pochodzących z Izraela. Dostawcy prowadzący współpracę ze spółką Groupon lub działający w jej imieniu nie mogą uczestniczyć w innych bojkotach, którym sprzeciwia się rząd Stanów Zjednoczonych. Dostawcy nie mogą ponadto dyskryminować potencjalnych partnerów biznesowych ze względu na rasę, pochodzenie etniczne, narodowość lub religię, bądź ujawniać informacji, które według uzasadnionego przekonania Dostawcy umożliwiłyby partnerom biznesowym na taką dyskryminację podczas prowadzenia współpracy ze spółką Groupon lub prowadzenia działań w jej imieniu. 


Środki kontroli eksportu. Dostawcy muszą informować Groupon o istotnych ograniczeniach dotyczących eksportu produktów, usług, oprogramowania, technologii lub danych technicznych spółki Groupon ze Stanów Zjednoczonych. Informacje takie obejmują nazwę przedmiotów objętych środkami kontroli eksportu (zwanych „towarami kontrolowanymi”), ich numery klasyfikacji celnej (w stosownych przypadkach) oraz nazwy krajów objętych ograniczeniami. W żadnym przypadku Dostawca nie może korzystać z platform, zasobów lub personelu spółki Groupon w celu eksportowania towarów kontrolowanych do krajów lub osób prawnych bądź fizycznych objętych sankcjami. 


Sankcje gospodarcze. Dostawcy zobowiązują się do przestrzegania wszystkich programów sankcji gospodarczych nałożonych przez Urząd Kontroli Aktywów Zagranicznych (Office of Foreign Assets Control, OFAC) Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych, Departament Stanu Stanów Zjednoczonych, Organizację Narodów Zjednoczonych i Unię Europejską oraz innych sankcji nałożonych przez władze w jurysdykcjach, w których prowadzą działalność. W żadnym przypadku Dostawca nie może oferować, obiecywać, sprzedawać lub przekazywać produktów bądź usług Groupon podmiotom, osobom lub krajom objętym sankcjami lub korzystać z platform, zasobów lub personelu spółki Groupon w celu prowadzenia lub wspierania takiej działalności. Groupon zakazuje ponadto prowadzenia transakcji obejmujących Kubę, Iran, Koreę Północną, Sudan, Syrię, Wenezuelę oraz kwestionowany ukraiński region Krymu, chyba że OFAC lub inny właściwy organ udzieli pozwolenia na piśmie. 


PRAWA PRACOWNICZE I PRAWA CZŁOWIEKA 


Konflikty zbrojne. Dostawcy muszą podjąć odpowiednie kroki, aby upewnić się, że materiały wykorzystywane w towarach i usługach oferowanych spółce Groupon lub klientom spółki Groupon nie pochodzą ze źródeł, które pośrednio lub bezpośrednio przynoszą korzyści grupom zbrojnym lub przestępczym naruszającym prawa człowieka. Przykłady obejmują m.in. obrót tzw. krwawymi diamentami, podlegający postanowieniom Procesu Kimberley (KPCS), a także obrót różnymi spornymi minerałami (np. cyną, wolframem, tantalem i złotem) monitorowany przez Komisję ds. Papierów Wartościowych i Giełd Stanów Zjednoczonych (Securities and Exchange Commission).


Praca dzieci. Spółka Groupon zabrania wykorzystywania dzieci do pracy. Dostawcy prowadzący współpracę ze spółką Groupon lub działający w jej imieniu nie mogą zatrudniać osób poniżej 14. roku życia lub w inny sposób ingerować w edukację dziecka poprzez jego zatrudnienie, naruszając prawo danego kraju regulujące kwestię obowiązkowej edukacji. Dostawcy nie mogą ponadto świadomie pozyskiwać lub importować produktów przeznaczonych dla Groupon lub dla klientów Groupon od osób trzecich, o których wiadomo, że zatrudniają dzieci. Wszyscy Dostawcy są odpowiedzialni za monitorowanie globalnych łańcuchów dostaw w celu zadbania o zgodność z obowiązującymi przepisami dotyczącymi pracy dzieci. 


Przymusowa praca i handel ludźmi. Dostawcy prowadzący współpracę ze spółką Groupon lub działający w jej imieniu nie mogą korzystać z przymusowej pracy, takiej jak praca niewolnicza, praca więźniów, przymusowa praca za długi, ani innej pracy niewolniczej. Dostawcy nie mogą uczestniczyć w handlu ludźmi ani wykorzystywać pracowników poprzez stosowanie gróźb, siły, przymusu, uprowadzeń lub oszustw. Dostawcy nie mogą ponadto świadomie pozyskiwać lub importować produktów przeznaczonych dla spółki Groupon lub dla klientów spółki Groupon od osób trzecich, w przypadku których wiadomo, że korzystają z pracy przymusowej lub uczestniczą w handlu ludźmi lub handlu ludźmi do celów wykorzystywania seksualnego. Wszyscy Dostawcy są odpowiedzialni za monitorowanie globalnych łańcuchów dostaw w celu zadbania o zgodność z obowiązującymi przepisami dotyczącymi pracy przymusowej lub handlu ludźmi. 


Różnorodność i integracja. Spółka Groupon wierzy, że różnorodność i integracja są społecznym i ekonomicznym imperatywem i oczekuje, że jego Dostawcy włączą podobne wartości w swoją działalność i partnerstwo biznesowe. Groupon zachęca do współpracy i integracji, również w odniesieniu do swoich pracowników, klientów i Dostawców, ponieważ najlepsze rozwiązania to często takie, które czerpią z różnorodnych pomysłów i perspektyw. W tym celu Groupon stara się nawiązywać współpracę z Dostawcami, którzy działają na wysokim poziomie i prezentują zróżnicowane perspektywy, w tym z Dostawcami, których firmy są zróżnicowane pod względem struktury własności (np. zarządzane przez kobiety czy lokalnych właścicieli), wielkości (np. małe lub średnie przedsiębiorstwa) i charakteru przedsiębiorstwa (np. przedsiębiorstwa społeczne). Oczekujemy, że Dostawcy określą, przyjmą i uwzględnią praktyki związane z różnorodnością, integracją i równością szans we własnych działaniach biznesowych oraz będą konkurować ze sobą na uczciwych i równych zasadach.


Równe szanse. Spółka Groupon zapewnia wszystkim pracownikom i kandydatom równe szanse zatrudnienia, bez względu na wiek, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne, niepełnosprawność fizyczną lub umysłową, płeć, religię, orientację seksualną, tożsamość płciową, wyrażaną płciowość, stan cywilny lub stosunek do służby wojskowej, ciążę, posiadanie dzieci, przekonania polityczne, informacje genetyczne lub inne prawnie chronione cechy. Wprowadzamy również udogodnienia pod kątem niepełnosprawności lub praktyk religijnych w zakresie wymaganym przez prawo. Oczekujemy, że Dostawcy będą przyjmować podobne polityki lub praktyki oraz będą przeciwdziałać dyskryminacji w trakcie prowadzenia współpracy ze spółką Groupon lub prowadzenia działalności w jej imieniu. 


Nękanie, dyskryminacja i wykorzystywanie. Dostawcy muszą traktować swoich pracowników prowadzących współpracę ze spółką Groupon lub działających w jej imieniu oraz klientów i pracowników spółki Groupon z szacunkiem i godnością, a ponadto nie mogą poddawać ich nękaniu bądź przemocy fizycznej, seksualnej, psychologicznej lub słownej. 


Zdrowie i bezpieczeństwo. Dostawcy muszą zapewnić bezpieczne i zdrowe środowisko pracy, aby zapobiegać wypadkom wynikającym z działania w imieniu spółki Groupon, powiązanym z tymi działaniami lub pojawiającym się w trakcie ich prowadzenia bądź wskutek funkcjonowania obiektów Dostawcy, w których prace prowadzone są w imieniu spółki Groupon. Dostawcy muszą zapewnić swoim pracownikom, którzy współpracują ze spółką Groupon lub działają w jej imieniu, narzędzia, sprzęt i materiały wymagane do bezpiecznej pracy, a ponadto nie mogą domagać się od pracowników zwrotu kosztów tych rzeczy, chyba że obowiązujące prawo przewiduje inaczej. 


Nadużycia i wykorzystywanie seksualne. Dostawcy nie mogą dopuszczać się molestowania seksualnego ani innego rodzaju zachowań o charakterze seksualnym w stosunku do swoich pracowników, którzy prowadzą współpracę z Groupon lub klientami Groupon lub w ich imieniu. Molestowanie seksualne obejmuje niepożądane propozycje seksualne, prośby o kontakty seksualne oraz inne werbalne lub fizyczne molestowanie o charakterze seksualnym. Niewłaściwe zachowanie o charakterze seksualnym obejmuje molestowanie seksualne i dyskryminację ze względu na płeć, a także inne zachowania, takie jak wykorzystywanie seksualne. Termin „wykorzystywanie seksualne” odnosi się do kontaktu seksualnego lub zachowania, często fizycznego, które ma miejsce bez zgody ofiary. Osoby, które śpią, są pod wpływem narkotyków lub alkoholu, pod opieką lub kontrolą Dostawcy, np. podczas zabiegu lub leczenia, są niepełnosprawne umysłowo lub nie są w stanie z innego powodu wyrazić zgody, nie są zdolne do wyrażenia zgody. 


Płaca i świadczenia. Dostawcy muszą płacić pracownikom prowadzącym współpracę ze spółką Groupon lub działającym w jej imieniu punktualnie i oferować dodatkowe wynagrodzenie (w tym płacę za nadgodziny i świadczenia) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W żadnym przypadku Dostawca nie może opóźniać lub wstrzymywać płacy w ramach procedur dyscyplinarnych, jako rekompensaty za zatrudnienie lub w innych celach naruszających przepisy obowiązującego prawa. 


Upoważnienie do pracy. Dostawcy prowadzący współpracę ze spółką Groupon lub działający w jej imieniu nie mogą świadomie zatrudniać osób, które nie są upoważnione do pracy w świetle obowiązującego prawa. Jeśli Dostawca zatrudnia osobę z zagranicy lub imigrantów w celu prowadzenia współpracy ze spółką Groupon lub prowadzenia działań w jej imieniu, Dostawca musi przestrzegać przepisów imigracyjnych i prawa pracy obowiązującego w kraju zatrudnienia. Dostawca nie może zatrzymywać dowodów tożsamości, paszportów lub pozwoleń o pracę jako warunku zatrudnienia, a ponadto może przechowywać takie dokumenty wyłącznie tymczasowo w legalnych celach administracyjnych i związanych z przetwarzaniem dokumentacji imigracyjnej.

WSPÓŁPRACA Z ORGANAMI REGULACYJNYMI I ORGANAMI ŚCIGANIA


Dostawcy muszą w należyty sposób współpracować z organami regulacyjnymi i organami ścigania w zakresie zapytań, audytów, przeglądów i dochodzeń związanych ze współpracą ze spółką Groupon lub działaniem w jej imieniu. Dostawcy muszą informować spółkę Groupon o takich zapytaniach przed udzieleniem odpowiedzi organom regulacyjnym lub organom ścigania, chyba że postępowanie takie naruszałoby postanowienia obowiązującego prawa. Ponadto, Dostawcy muszą poinformować spółkę Groupon o złożeniu doniesienia lub formalnej skargi dotyczącej działania lub zaniedbania ze strony Dostawcy, postępowania innych klientów lub postępowania któregokolwiek z pracowników, przedstawicieli, podwykonawców lub partnerów Dostawcy przez klienta spółki Groupon lub przez innego klienta, jeśli mogłoby to dotyczyć klienta Groupon. 


Oczekujemy również, że Dostawcy będą współpracować przy każdym ewentualnym wewnętrznym dochodzeniu prowadzonym przez spółkę Groupon w sprawie skargi lub zastrzeżenia dotyczącego postępowania Dostawcy. 


ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI


Wszystkie osoby mające informacje o potencjalnych lub rzeczywistych naruszeniach Kodeksu powinny zgłosić je Zespołowi ds. Zgodności z Przepisami, pisząc na adres legalcompliance@groupon.com lub za pośrednictwem infolinii ds. kwestii etycznych, EthicsPoint, dostępnej pod adresem gr.pn/ethicspoint. Skargi składane za pośrednictwem EthicsPoint mogą być anonimowe.