Warunki Sprzedaży Kuponów Groupon International Travel Gmbh

1. Informacje ogólne

1.1 Niniejsze Warunki sprzedaży mają zastosowanie do każdego Kuponu zakupionego od Groupon.

1.2 Groupon oznacza Groupon International Travel GmbH, spółkę założoną na podstawie prawa obowiązującego w Szwajcarii, zarejestrowaną w Szwajcarii, z siedzibą pod adresem c/o Bovadis Partner Treuhand AG, Oberstadt 3, 8200 Schaffhausen, Szwajcaria. Numer rejestracyjny spółki Groupon to: CH-180.110.104, zaś numer NIP: CHE-349.386.564.

1.3 Kupon oznacza instrument, w formie fizycznej lub elektronicznej, uprawniający posiadacza Kuponu (zwanego dalej „Posiadaczem Kuponu” lub "Państwo") do: otrzymania Oferty Partnera od Partnera, albo w terminie wskazanym na Kuponie (zwanym dalej „Terminem realizacji”).

1.4 Oferta Partnera oznacza towary lub usługi dostarczane Posiadaczowi Kuponu przez Partnera, zgodnie z regulaminem udostępnionym na Portalu Groupon i na Kuponie.

1.5 Partner to niezwiązana ze spółką Groupon osoba trzecia sprzedająca lub dostarczająca Ofertę Partnera. Groupon nie prowadzi sprzedaży ani nie dostarcza Oferty Partnera. Groupon zajmuje się jedynie sprzedażą i dostawą Kuponów. Jeśli Państwa Kupon dotyczy Imprezy Turystycznej, Groupon działa jako agent turystyczny.

1.6 Niniejsze Warunki sprzedaży zostały ostatnio zaktualizowane w dniu 30.10.2018. Groupon zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany niniejszych Warunków sprzedaży w dowolnym momencie. Zmienione Warunki sprzedaży zostaną opublikowane online od daty, w której zmiany zaczną obowiązywać. Wersją obowiązującą dla Państwa jest wyłącznie ta wersja Warunków sprzedaży, na którą Państwo wyrazili zgodę podczas zakupu Kuponu.

2. Nabycie Kuponu

2.1 Kupon mogą nabyć wyłącznie osoby, które ukończyły 18 rok życia. Przed dokonaniem zakupu należy zarejestrować się i utworzyć konto na Portalu Groupon.

2.2 Kliknięcie przycisku „Dokończ zakup” spowoduje wysłanie oferty nabycia Kuponu do spółki Groupon. Transakcja zostanie jednak pomyślnie ukończona dopiero w momencie otrzymania od spółki Groupon wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie Państwa oferty. Groupon wyraźnie zastrzega sobie prawo do odrzucenia Państwa oferty. Ponadto nawet jeśli Groupon przyjął ofertę, może odstąpić od umowy (oznacza to, że Kupon staje się nieważny) w dowolnym momencie w przypadku wystąpienia zasadnych podejrzeń, iż dopuścili się Państwo lub mogą dopuszczać się oszustwa wobec Groupon, osoby trzeciej stowarzyszonej z Groupon lub wobec Partnera.

2.3 Partner może posługiwać się własnymi warunkami dotyczącymi sprzedaży, dostawy lub warunkami dostarczania Ofert Partnera.

3. Realizacja Kuponu

3.1  O ile nie określono wyraźnie inaczej:

(a) Kupon można zrealizować tylko jeden raz;

(b) Kupon można zrealizować wyłącznie u Partnera, a nie w siedzibie spółki Groupon;

(c) Kupon jest ważny tylko dla jednej osoby; oraz

(d) podczas realizacji Kuponu u Partnera należy postępować zgodnie z instrukcjami powiązanymi z Kuponem.

3.2 Wszystkie Kupony sprzedawane przez Groupon są Kuponami jednego przeznaczenia, które mogą być zrealizowane wyłącznie u Partnera.

3.3 W celu realizacji Kuponu należy przedstawić go Partnerowi w Terminie realizacji. Kupon niezrealizowany w Terminie realizacji automatycznie wygasa, po czym Kupon nie może być zrealizowany, a jego Posiadacz nie jest uprawniony do jakiegokolwiek zwrotu lub odszkodowania.

3.4 Jeśli Oferta Partnera na Portalu Groupon jest ofertą z jednoczesnym złożeniem zamówienia, Groupon pobierze dane do wysyłki w momencie zakupu. Następnie Groupon przekaże dane Partnerowi w Państwa imieniu. Partner rozpatrzy wniosek o realizację Kuponu i wyśle do Państwa Ofertę Partnera.

3.5 O ile wyraźnie nie określono inaczej, Kupon nie uprawnia Posiadacza Kuponu do otrzymania Oferty Partnera w określonym czasie. Sugerujemy jak najszybsze skontaktowanie się z Partnerem po nabyciu Kuponu celem uzgodnienia dogodnego terminu dostawy towarów lub świadczenia usług objętych Ofertą Partnera. Groupon nie ma wpływu na dostawę towarów lub świadczenie usług objętych Ofertą Partnera.

3.6 W przypadku wymiany Kuponu na towary lub usługi spoza Oferty Partnera nie przysługuje Państwu prawo do kredytu, zwrotu gotówki lub nowego Kuponu z tytułu różnicy między wartością Oferty Partnera, a rzeczywistą wartością towarów lub usług dostarczanych lub świadczonych na Państwa rzecz przez Partnera.

3.7 Kupony można zrealizować tylko w całości. Jeśli z jakiegokolwiek powodu Kupon realizowany u Partnera zostanie wymieniony na towar/usługi o wartości mniejszej niż pierwotna (bez zniżki) wartość Oferty Partnera, nie będą Państwo uprawnieni do kredytu, zwrotu gotówki lub nowego Kuponu z tytułu różnicy między pierwotną (bez zniżki) wartością a wartością towarów/usług, na które wymieniono Kupon.

3.8 Groupon może pobrać w imieniu Partnera opłaty za rezerwację lub inne koszty powiązane z zakupem lub realizacją Kuponu. Wszelkie tego typu koszty (jeśli takie się pojawią) zostaną Państwu przedstawione przed zakupem Kuponu.

3.9 Jeśli z powodu nieprzewidzianych okoliczności Partner nie będzie w stanie dostarczyć Oferty Partnera zgodnie z opisem, Groupon niezwłocznie powiadomi Państwa o tym fakcie pocztą elektroniczną. Groupon zaproponuje Państwu nowy kupon dający porównywalne korzyści (jeśli taki kupon będzie dostępny) lub zwrot ceny Kuponu. Jeśli Oferta Partnera stanowi Imprezę Turystyczną (określoną w punkcie 8.1 poniżej), a Partner dokona znaczącej zmiany Imprezy Turystycznej lub uniemożliwi realizację jednej lub więcej niż jednej z jej istotnych cech, Partner poinformuje Państwa o takiej zmianie bez zbędnej zwłoki. Będą mogli Państwo otrzymać ofertę innej Imprezy Turystycznej o przynajmniej porównywalnej jakości do Oferty Partnera (lub odpowiedniej obniżki ceny jeśli inna Impreza Turystyczna jest gorszej jakości) lub będą mieli Państwo prawo do wypowiedzenia Imprezy Turystycznej bezpłatnie i uzyskania zwrotu pieniędzy. Partner poinformuje Państwa o Państwa prawach w tej sytuacji. Jeśli nie poinformują Państwo Partnera o swojej decyzji w ciągu odpowiedniego terminu określonego przez Partnera, Impreza Turystyczna zostanie automatycznie wypowiedziana z końcem tego terminu.

4. Wykorzystanie Kuponu

4.1 Kupon można nabyć wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku (przy czym Kupon można przekazać innej osobie do jej osobistego, niekomercyjnego użytku). Zabrania się powielania Kuponów. Zabrania się komercyjnego handlu Kuponami.

4.2 Ponoszą Państwo wyłączną odpowiedzialność za Kupon. Ani Groupon, ani Partner nie odpowiadają za zgubione lub skradzione Kupony lub za odzyskiwanie numerów ofert lub kodów zabezpieczających.

4.3 Zobowiązują się Państwo nie podawać fałszywych danych, w tym fałszywych nazwisk, danych adresowych lub danych kontaktowych, lub szczegółów dotyczących płatności; zobowiązują się Państwo również do niepodejmowania żadnych sprzecznych z prawem działań dotyczących nabycia lub wykorzystania Kuponu, jak również do niedopuszczania podejmowania takich działań przez inne osoby.

4.4 Wszelkie próby realizacji Kuponu sprzeczne z Warunkami sprzedaży mogą doprowadzić do unieważnienia tego Kuponu, wedle uznania Groupon.

5. Anulowanie (i wyjątki), zwrot pieniędzy i problemy

5.1 Jeśli Państwa Kupon dotyczy określonej daty lub okresu, Państwa zakup jest ostateczny i nie mają Państwo prawo do odstąpienia.

5.2 W odniesieniu do Kuponów innych niż te, wymienione w punkcie 5.1 powyżej, mają Państwo ustawowe prawo do odstąpienia od umowy zakupu Kuponu poprzez kontakt z Działem Obsługi Klienta w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania potwierdzenia pocztą elektroniczną (zwanych dalej „Terminem odstąpienia od umowy zakupu Kuponu”). Niemniej jednak realizując Kupon w Terminie, w którym przysługuje Państwu prawo do odstąpienia od umowy zakupu Kuponu, wyraźnie zamawiają Państwo rozpoczęcie świadczenia usług w tym terminie i przyjmują Państwo do wiadomości, że zrzekają się prawa do odstąpienia od umowy zakupu Kuponu. Ponieważ Groupon nie odpowiada za dostarczenie Oferty Partnera, po realizacji Kuponu Groupon wypełnił wobec Państwa swoje zobowiązania w całości. W celu uniknięcia wątpliwości niniejszy punkt dotyczy również wszelkich ofert z jednoczesnym złożeniem zamówienia.

5.3 Jeśli anulują Państwo zakup Kuponu zgodnie z punktem 5.2 powyżej, Groupon zwróci Państwu wszelkie płatności dokonane jako część Państwa zakupu w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym poinformowaliście Państwo Groupon o anulowaniu. 

5.4 Jeśli chcą Państwo anulować Państwa zakup Kuponu mogą Państwo to zrobić w następujący sposób:

5.5 Jeśli Oferta Partnera składa się z Imprezy Turystycznej, punkt 5.1 i 5.2 nie mają wpływu na Państwa ustawowe prawo do:

(a) anulowania Imprezy Turystycznej w dowolnym czasie przed rozpoczęciem Imprezy Turystycznej pod warunkiem zapłacenia opłaty za anulowanie wskazanej w opisie umowy. W przypadku nieuniknionych i nadzwyczajnych wypadków mających miejsce w miejscu przeznaczenia lub w jego najbliższym otoczeniu i w znacznym stopniu wpływające na realizację Państwa Imprezy Turystycznej (na przykład, naturalne katastrofy lub akty terroryzmu), opłaty za anulowanie nie mają zastosowania i będą Państwo uprawnieni do pełnego zwrotu wszelkich płatności uiszczonych za Kupon na Imprezę Turystyczną, ale nie będą Państwo uprawnieni do jakiegokolwiek dodatkowego odszkodowania.

(b) Przeniesienie Imprezy Turystycznej na inną osobę poprzez zgłoszenie tego Partnerowi przynajmniej na siedem dni przed rozpoczęciem Imprezy Turystycznej. Partner może odmówić takiego przeniesienia, jeśli wskazana osoba nie spełnia warunków mających zastosowanie do Imprezy Turystycznej. Będą Państwo łącznie i osobno odpowiedzialni z inną osobą za wszelkie niedokonane płatności w odniesieniu do Imprezy Turystycznej, jak również jakichkolwiek dodatkowych opłat, które mogą mieć zastosowanie do przeniesienia, które będą Państwu zgłoszone z wyprzedzeniem.

5.6 Jeśli zrealizowali Państwo Kupon, ale Partner nie dostarczył Oferty Partnera zgodnie z zamówieniem, lub jeśli mają Państwo zastrzeżenia dotyczące dostarczenia Oferty Partnera, roszczenia należy wystosować bezpośrednio do Partnera. Dzieje się tak, ponieważ to Partner, a nie Groupon, jest odpowiedzialny za dostarczenie Oferty Partnera. Spółka Groupon zajmuje się jedynie sprzedażą i dostarczaniem Kuponów. Jeśli jednak nie zdołają Państwo dojść z Partnerem do porozumienia w sprawie wniesionych przez Państwa zastrzeżeń, Groupon może, na Państwa wniosek, pomóc rozwiązać zaistniały między Państwem a Partnerem spór. Niezależnie od powyższego, jeśli Groupon otrzyma jakiekolwiek wiadomości, prośby lub skargi w odniesieniu do Imprez Turystycznych, Groupon przekaże je Partnerowi bez zbędnej zwłoki.

5.7 W braku odmiennego oświadczenia, złożonego spółce Groupon w sposób wyraźny, wszelkie zwroty gotówki zostaną zrealizowane za pośrednictwem pierwotnej metody płatności. Jeśli pierwotna metoda płatności została anulowana, wygasła lub uległa innej zmianie, prosimy niezwłocznie poinformować o tym fakcie Dział Obsługi Klienta https://www.groupon.pl/customer_support. Jeśli nie złożą Państwo stosownego oświadczenia, a zwrot zostanie zrealizowany przy wykorzystaniu pierwotnej metody płatności, celem uzyskania zwrotu może zaistnieć konieczność kontaktu z bankiem lub dostawcą usług płatniczych. Groupon nie zrealizuje więcej niż jednego zwrotu pieniędzy.

5.8 Zwrot można odrzucić w ciągu 30 dni od jego otrzymania. Jeśli zwrot nie zostanie odrzucony w terminie 30 dni, będzie stanowić pełne i ostateczne zaspokojenie wszelkich roszczeń wobec Groupon dotyczących Kuponu, wynikających z niego lub z nim związanych.

6. Odpowiedzialność za Ofertę Partnera

6.1 Należy zwrócić uwagę, że to Partner, a nie Groupon, jest:

6.1.1 sprzedawcą lub dostawcą Oferty Partnera;

6.1.2 stroną, która zawiera umowę z Posiadaczem Kuponu w przypadku jego realizacji; oraz

6.1.3 wyłącznym podmiotem odpowiedzialnym za dostarczenie Posiadaczowi Kuponu Oferty Partnera oraz za samą Ofertę Partnera.

7. Standardy świadczenia usług i odpowiedzialność Groupon

7.1 Groupon oświadcza, że:

7.1.1 dołoży wszelkich starań, aby wykonać swoje zobowiązania wynikające z niniejszych Warunków sprzedaży;

7.1.2 Kupony są zadowalającej jakości i przydatne do celu, dla którego zostały stworzone; oraz

7.1.3 nie naruszy wymogów uczciwości i profesjonalnej staranności w zakresie świadczonych przez siebie usług.

7.2 Spółka Groupon zawsze ponosi odpowiedzialność za: (a) śmierć lub uszczerbek na zdrowiu spowodowane jej zaniedbaniem/rażącym zaniedbaniem ; (b) oszustwo lub świadome wprowadzenie w błąd dokonane przez Groupon; lub (c) jakiekolwiek dorozumiane postanowienia umowne, które na mocy obowiązującego prawa nie podlegają wyłączeniu ani ograniczeniu.

7.3 Z wyjątkiem sytuacji określonych w punkcie 7.2 Groupon nie ponosi żadnej odpowiedzialności za inne poniesione straty lub szkody, w tym straty pośrednie lub wtórne.

7.4 Groupon nie gwarantuje kompletności, użyteczności lub zgodności z prawem Oferty Partnera. Groupon nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo, użyteczność lub inne cechy przedmiotów objętych Ofertą Partnera. Jakiekolwiek roszczenia Posiadacza Kuponu odnoszące się do Oferty Partnera powinny być podniesione przeciwko Partnerowi.

7.5 Spółka Groupon nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie obowiązku wynikającego z niniejszych Warunków sprzedaży, jeśli spełnienie danego obowiązku zostało uniemożliwione lub utrudnione z przyczyn od niej niezależnych.

7.6 Wyjąwszy odpowiedzialność wynikającą z punktu 7.2, która jest nieograniczona, całkowita odpowiedzialność Groupon wobec Państwa nie przekroczy, niezależnie od okoliczności, wartości 200% ceny Kuponu.

7.7 Prawo niektórych państw nie zezwala na dokonywanie niektórych lub wszystkich wyłączeń lub ograniczeń określonych w punkcie 7. Jeśli podlegają Państwo takim przepisom, niektóre lub wszystkie powyższe wyłączenia lub ograniczenia mogą nie mieć do Państwa zastosowania, a ponadto mogą Państwu przysługiwać dodatkowe prawa.

8. Kupony na Imprezy Turystyczne

8.1 Jeśli Kupon odnosi się do Oferty Partnera, która stanowi połączenie usług turystycznych (na przykład, lot i zakwaterowanie) oferowanych jako impreza w rozumieniu "Dyrektywy o Imprezach Turystycznych" (oznaczającej Dyrektywę (UE) 2015/2302, jakiekolwiek przepisy implementujące, regulacje i akty wykonawcze, okresowo nowelizowane) ("Impreza Turystyczna"), będą Państwo korzystali z wszelkich praw UE mających zastosowanie do Imprez Turystycznych.

8.2 Jeśli Oferta Partnera składa się z Imprezy Turystycznej:

(a) Partner, jako organizator w rozumieniu Dyrektywy o Imprezach Turystycznych będzie w pełni odpowiedzialny za właściwą realizację Imprezy Turystycznej i będzie świadczył pomoc w razie jakichkolwiek problemów z jej realizacją, które muszą Państwo zgłosić Partnerowi lub Groupon bez zbędnej zwłoki.

(b) Ponadto, zgodnie z wymogami prawa, Partner będzie posiadał należyte zabezpieczenie w celu zwrotu wszelkich płatności, które Państwo dokonali (w tym koszt Kuponu i wszelkie dodatkowe opłaty) oraz jeśli transport jest wliczony w Imprezę Turystyczną, zapewnienie powrotu w przypadku, gdy stanie się niewypłacalny i nie jest dłużej zdolny do realizacji odpowiednich usług turystycznych w wyniku niewypłacalności. Więcej informacji w odniesieniu do zabezpieczenia na wypadek niewypłacalności związanych z określoną Ofertą Partnera będzie uwzględnionych w opisie umowy.

(c) W przypadku jakichkolwiek znaczących zmian w jednym lub więcej niż jednym z istotnych elementów Imprezy Turystycznej, Partner poinformuje Państwa bez zbędnej zwłoki o takich zmianach, jakimkolwiek wpływie na cenę Imprezy Turystycznej, Państwa prawach do zaakceptowania zaproponowanej zmiany lub wypowiedzenia Imprezy Turystycznej w określonym terminie zgodnie z punktem 3.9 powyżej oraz konsekwencjami nieudzielenia odpowiedzi.

9. Portal Groupon

9.1 Portal Groupon (zwany dalej „Portalem”) oznacza stronę internetową, aplikacje mobilne, elektroniczne formy komunikacji lub usługi, lub dowolną lokalizację, w której można nabyć Kupon od Groupon. Portal, na którym Groupon oferuje Kupony, jest własnością spółki Groupon International Limited. Więcej informacji na temat Warunków korzystania z witryny Groupon International Limited, które są wyraźnie włączone do niniejszych Warunków sprzedaży, można znaleźć pod tutaj.

10. Postanowienia różne

10.1 Jeśli naruszą Państwo niniejsze Warunki sprzedaży, a Groupon nie podejmie przeciwko Państwu żadnych działań, nie oznacza to, że Groupon zrzeka się praw i środków prawnych mających związek z danym naruszeniem. Groupon zachowuje prawo do podjęcia działań lub realizacji praw lub środków prawnych z tytułu danego naruszenia lub w związku z jakimkolwiek naruszeniem obowiązków wynikających z niniejszych Warunków sprzedaży.

10.2 O ile wyraźnie nie określono w niniejszych Warunkach sprzedaży, wszelkie oświadczenia między stronami muszą zostać złożone w formie pisemnej i dostarczone pocztą elektroniczną (z wyjątkiem oświadczenia wysłanego do Groupon w związku z podjęciem kroków prawnych) lub opłaconą przez nadawcę przesyłką pocztową. Groupon będzie wysyłać wszelkie oświadczenia na adres podany podczas rejestracji konta Groupon. Wszelkie oświadczenia kierowane do Groupon można wysyłać za pomocą Internetowy formularz kontaktowy.

10.3 Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków sprzedaży zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, fakt ten pozostaje bez wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień. Postanowienia niniejszych Warunków sprzedaży, które zostały uznane za nieważne lub niewykonalne, zostaną zastąpione przez takie ważne i wykonalne postanowienia, które zapewnią osiągnięcie rezultatu ekonomicznego najbardziej zbliżonego do tego, który przewidywały postanowienia uznane za nieważne lub niewykonalne.

10.4 Jeśli mają Państwo problem z Państwa Kuponem mogą Państwo skontaktować się z działem obsługi klienta za pomocą Internetowy formularz kontaktowy.

10.5 Jeśli pomiędzy Państwem a Groupon nawiązał się spór w odniesieniu do Państwa Kuponu i nie mogą go Państwo rozwiązać poprzez kontakt z Działem Obsługi Klienta, mają Państwo możliwość wniesienia Państwa roszczenia za pośrednictwem platformy UE Internetowego Rozstrzygania Sporów (ang. Online Dispute Resolution (ODR)) zarządzanej przez Komisję Europejską. Platforma jest dostępna pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL

10.6 Niniejsze Warunki sprzedaży podlegają przepisom prawa obowiązującego w Polsce i zgodnie z nimi powinny być interpretowane, z wyłączeniem przepisów prawa międzynarodowego prywatnego. Wszelkie spory podlegać będą wyłącznej jurysdykcji właściwych sądów w Polsce.