Warunki Sprzedaży Kuponów Groupon Sp. Z O. O.

Data wejścia w życie: 22.03.2019

1. Informacje ogólne

1.1 Niniejsze Warunki sprzedaży mają zastosowanie do każdego Kuponu zakupionego od spółki Groupon działającej w imieniu i na rzecz Partnera.

1.2 Groupon oznacza Groupon Sp. z o.o., spółkę zarejestrowaną w Polsce z siedzibą pod adresem: Al. Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa. Groupon jest zarejestrowany w Sąd Rejonowy dla M. Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; KRS: 0000310218; NIP: 5252429432.

1.3 Kupon oznacza instrument, w formie fizycznej lub elektronicznej, uprawniający posiadacza Kuponu (zwanego dalej „Posiadaczem Kuponu”) do: otrzymania Oferty Partnera od Partnera, albo w terminie wskazanym na Kuponie (zwanym dalej „Terminem realizacji”).

1.4 Oferta Partnera oznacza towary lub usługi dostarczane Posiadaczowi Kuponu przez Partnera, zgodnie z regulaminem udostępnionym na Portalu Groupon i na Kuponie.

1.5 Partner to niezwiązana ze spółką Groupon osoba trzecia sprzedająca lub dostarczająca Ofertę Partnera, która upoważnia Groupon do wystawienia, sprzedaży i dostawy Kuponu w imieniu i na rzecz Partnera. Groupon nie prowadzi sprzedaży ani nie dostarcza Oferty Partnera. Umowa na dostawę i zakup Oferty Partnera będzie zawarta między Tobą, a Partnerem, u którego Kupon zrealizujesz, a Groupon zawrze umowę w imieniu Partnera i jako jego agent we wszystkich przypadkach. Groupon zajmuje się jedynie wystawianiem, sprzedażą i dostawą Kuponów do Państwa w imieniu i na rzecz Partnera.

1.6 Niniejsze Warunki sprzedaży zostały ostatnio zaktualizowane w dniu 22.03.2019. Groupon, jako agent Partnera, zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany niniejszych Warunków sprzedaży w dowolnym momencie. Wszelkie zmiany niniejszych Warunków sprzedaży zostaną opublikowane on-line. Wersją obowiązującą dla Użytkownika jest wyłącznie ta wersja Warunków sprzedaży, na którą Użytkownik wyraził zgodę podczas zakupu Kuponu.

2. Nabycie Kuponu

2.1 Kupon mogą nabyć wyłącznie osoby, które ukończyły 18 rok życia. Przed dokonaniem zakupu należy zarejestrować się i utworzyć konto na Portalu Groupon International Limited.

2.2 Kliknięcie przycisku „Dokończ zakup” spowoduje wysłanie oferty nabycia Kuponu do spółki Groupon działającej w imieniu i na rzecz Partnera. Transakcja zostanie jednak pomyślnie ukończona dopiero w momencie otrzymania od spółki Groupon, działającej w imieniu i na rzecz Partnera, wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie oferty Użytkownika. Groupon wyraźnie zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty Użytkownika. Ponadto nawet jeśli Groupon przyjął ofertę, może odstąpić od umowy w dowolnym momencie w przypadku wystąpienia zasadnych podejrzeń, iż Użytkownik dopuścił się lub może dopuszczać się oszustwa wobec Groupon, osoby trzeciej stowarzyszonej z Groupon lub wobec Partnera.

3. Realizacja Kuponu

3.1 O ile nie określono wyraźnie inaczej:

(a) Kupon można zrealizować tylko jeden raz;

(b) Kupon można zrealizować wyłącznie u Partnera, a nie w siedzibie spółki Groupon;

(c) Kupon jest ważny tylko dla jednej osoby; oraz

(d) podczas realizacji Kuponu u Partnera należy postępować zgodnie z instrukcjami powiązanymi z Kuponem.

3.2 Wszystkie Kupony sprzedawane przez Groupon można zrealizować tylko u Partnera.

3.3 W celu realizacji Kuponu należy przedstawić go Partnerowi w Terminie realizacji. Kupon niezrealizowany w Terminie realizacji automatycznie wygasa. Kuponu, którego ważność wygasła, nie można zrealizować, a Posiadaczowi Kuponu nie przysługuje z tego tytułu zwrot kosztów lub odszkodowanie.

3.4 Jeśli Oferta Partnera na Portalu Groupon jest ofertą z jednoczesnym złożeniem zamówienia, Groupon pobierze dane do wysyłki w momencie zakupu. Następnie Groupon przekaże dane Partnerowi. Partner rozpatrzy wniosek o realizację Kuponu i wyśle do Państwa Ofertę Partnera.

3.5 O ile wyraźnie nie określono inaczej, Kupon nie uprawnia Posiadacza Kuponu do otrzymania Oferty Partnera w określonym czasie. Sugerujemy jak najszybsze skontaktowanie się z Partnerem celem uzgodnienia dogodnego terminu dostawy towarów lub świadczenia usług objętych Ofertą Partnera. Groupon nie ma wpływu na termin dostawy towarów lub świadczenia usług objętych Ofertą Partnera.

3.6 W przypadku wymiany Kuponu na towary lub usługi spoza Oferty Partnera nie przysługuje Państwu prawo do kredytu, zwrotu gotówki lub nowego Kuponu z tytułu różnicy między wartością Oferty Partnera, a rzeczywistą wartością towarów lub usług dostarczanych lub świadczonych na Państwa rzecz przez Partnera.

3.7 Kupony można zrealizować tylko w całości. Nie podlegają one realizacji częściowej lub stopniowej. Jeśli z jakiegokolwiek powodu Kupon realizowany u Partnera zostanie wymieniony na towar/usługi o wartości mniejszej niż pierwotna (bez zniżki) wartość Oferty Partnera, nie będą Państwo uprawnieni do kredytu, zwrotu gotówki lub nowego Kuponu z tytułu różnicy między pierwotną (bez zniżki) wartością a wartością towarów/usług, na które wymieniono Kupon.  

3.8 Groupon może pobrać w imieniu Partnera opłaty za rezerwację lub inne koszty powiązane z zakupem lub realizacją Kuponu. Wszelkie tego typu koszty (jeśli takie się pojawią) zostaną Państwu przedstawione przed zakupem Kuponu.

3.9 Jeśli z powodu nieprzewidzianych okoliczności Partner nie będzie w stanie dostarczyć Oferty Partnera zgodnie z opisem, Groupon niezwłocznie powiadomi Państwa, w imieniu Partnera, o tym fakcie pocztą elektroniczną. 

4. Wykorzystanie Kuponu

4.1 Kupon można nabyć wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku (przy czym Kupon można przekazać innej osobie do jej osobistego, niekomercyjnego użytku).

4.2 Ponoszą Państwo wyłączną odpowiedzialność za Kupon. Ani Groupon, ani Partner nie odpowiadają za zgubione lub skradzione Kupony lub za odzyskiwanie numerów ofert lub kodów zabezpieczających.

4.3 Zobowiązują się Państwo nie podawać fałszywych danych, w tym fałszywych nazwisk, danych adresowych lub danych kontaktowych, lub szczegółów dotyczących płatności; zobowiązują się Państwo również do niepodejmowania żadnych sprzecznych z prawem działań dotyczących nabycia lub wykorzystania Kuponu, jak również do niedopuszczania podejmowania takich działań przez inne osoby.

4.4 Wszelkie próby realizacji Kuponu sprzeczne z Warunkami sprzedaży mogą doprowadzić do unieważnienia Kuponu, wedle uznania Groupon.

4.5 Zabrania się powielania Kuponów.

4.6 Zabrania się profesjonalnego handlu Kuponami.

5. Anulowanie (i wyjątki), zwrot pieniędzy i problemy

5.1 Mają Państwo ustawowe prawo do odstąpienia od umowy zakupu Kuponu w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania potwierdzenia pocztą elektroniczną (zwanych dalej „Terminem odstąpienia od umowy zakupu Kuponu”). Niemniej jednak realizując Kupon w Terminie, w którym przysługuje Państwu prawo do odstąpienia od umowy zakupu Kuponu, wyraźnie zamawiają Państwo od spółki Groupon, działającej w imieniu i na rzecz Partnera, rozpoczęcie świadczenia usług w tym terminie i przyjmują Państwo do wiadomości, że zrzekają się prawa do odstąpienia od umowy zakupu Kuponu. Po realizacji Kuponu uznaje się, że Groupon, działający  w imieniu i na rzecz Partnera, w pełni wykonał swoje obowiązki w zakresie wystawienia, sprzedaży i dostawy Kuponu do Państwa. W celu uniknięcia wątpliwości niniejszy punkt dotyczy również wszelkich ofert z jednoczesnym złożeniem zamówienia.

5.2 Prawo odstąpienia od umowy zakupu Kuponu może być zrealizowane w następujący sposób:

5.2.1 poprzez wypełnienie i przesłanie formularza ;

5.2.2 poprzez kontakt e-mail lub chat z Działem Obsługi Klienta.

5.3 Jeśli odstąpią Państwo od umowy zakupu Kuponu zgodnie z punktem 5, Groupon, działający w imieniu i na rzecz Partnera, zwróci wartość wszystkich płatności dokonanych w ramach zakupu w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty powiadomienia spółki Groupon o odstąpieniu od umowy.

5.4 Jeśli bez własnej winy nie zdołali Państwo zrealizować Kuponu u Partnera przed wygaśnięciem Terminu realizacji, może przysługiwać Państwu zwrot pieniędzy. W celu otrzymania takiego zwrotu należy udowodnić w stopniu wystarczającym dla spółki Groupon, iż brak możliwości realizacji Kuponu nie powstał z Państwa winy. Decyzja o przyznaniu zwrotu leży wyłącznie w gestii Groupon.

5.5 Jeśli zrealizowali Państwo Kupon, ale Partner nie dostarczył Oferty Partnera zgodnie z zamówieniem, lub jeśli mają Państwo zastrzeżenia dotyczące dostarczenia Oferty Partnera, roszczenia należy wystosować bezpośrednio do Partnera. Dzieje się tak, ponieważ to Partner, a nie Groupon, jest odpowiedzialny za dostarczenie Oferty Partnera. Spółka Groupon zajmuje się jedynie sprzedażą i dostarczaniem Kuponów, działając w imieniu i na rzecz Partnera. Jeśli jednak nie zdołają Państwo dojść z Partnerem do porozumienia w sprawie wniesionych przez Państwa zastrzeżeń, Groupon, działając w imieniu i na rzecz Partnera, może, na Państwa wniosek, pomóc rozwiązać zaistniały spór.

5.6 W braku odmiennego oświadczenia, złożonego spółce Groupon w sposób wyraźny, wszelkie zwroty gotówki zostaną zrealizowane za pośrednictwem pierwotnej metody płatności. Jeśli pierwotna metoda płatności została anulowana, wygasła lub uległa innej zmianie, prosimy niezwłocznie poinformować o tym fakcie Dział Obsługi Klienta ( https://www.groupon.pl/customer_support ). Jeśli nie złożą Państwo stosownego oświadczenia, a zwrot zostanie zrealizowany przy wykorzystaniu pierwotnej metody płatności, celem uzyskania zwrotu może zaistnieć konieczność kontaktu z bankiem lub dostawcą usług płatniczych. Groupon nie zrealizuje więcej niż jednego zwrotu pieniędzy.

5.7 Zwrot można odrzucić w ciągu 30 dni od jego otrzymania. Jeśli zwrot nie zostanie odrzucony w terminie 30 dni, będzie stanowić pełne i ostateczne zaspokojenie wszelkich roszczeń wobec Groupon (jako agenta Partnera) dotyczących Kuponu, wynikających z niego lub z nim związanych.

6. Odpowiedzialność za Ofertę Partnera

6.1 Należy zwrócić uwagę, że to Partner, a nie Groupon , jest:

6.1.1 sprzedawcą lub dostawcą Oferty Partnera;

6.1.2 stroną, która zawiera umowę z Posiadaczem Kuponu w przypadku jego realizacji; oraz

6.1.3 wyłącznym podmiotem odpowiedzialnym za dostarczenie Posiadaczowi Kuponu Oferty Partnera oraz za samą Ofertę Partnera.

7. Standardy świadczenia usług i odpowiedzialność Groupon

7.1 Groupon, jako agent Partnera, oświadcza, że:

7.1.1 dołoży wszelkich starań, aby wykonać swoje zobowiązania wynikające z niniejszych Warunków sprzedaży;

7.1.2 Kupony są zadowalającej jakości i przydatne do celu, dla którego zostały stworzone; oraz

7.1.3 nie naruszy wymogów uczciwości i profesjonalnej staranności w zakresie świadczonych przez siebie usług.

7.2 Spółka Groupon zawsze ponosi odpowiedzialność za: (a) śmierć lub uszczerbek na zdrowiu spowodowane jej zaniedbaniem/rażącym zaniedbaniem ; (b) oszustwo lub świadome wprowadzenie w błąd dokonane przez Groupon; lub (c) jakiekolwiek niedotrzymanie zobowiązania określonego w punkcie 7.1 powyżej lub dorozumiane postanowienia umowne, które na mocy obowiązującego prawa nie podlegają wyłączeniu ani ograniczeniu.

7.3 Z wyjątkiem sytuacji określonych w punkcie 7.2 Groupon nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody nie wywołane niedotrzymaniem zobowiązania lub inne poniesione straty lub szkody, w tym straty pośrednie.

7.4 Groupon nie gwarantuje kompletności, użyteczności lub zgodności z prawem Oferty Partnera. Groupon nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo, użyteczność lub inne cechy przedmiotów objętych Ofertą Partnera.

7.5 Spółka Groupon nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie obowiązku wynikającego z niniejszych Warunków sprzedaży, jeśli spełnienie danego obowiązku zostało uniemożliwione lub utrudnione z przyczyn od niej niezależnych.

7.6 Wyjąwszy odpowiedzialność wynikającą z punktu 7.2, która jest nieograniczona, całkowita odpowiedzialność Groupon wobec Państwa nie przekroczy, niezależnie od okoliczności, wartości 100% ceny Kuponu.

7.7 Prawo niektórych państw nie zezwala na dokonywanie niektórych lub wszystkich wyłączeń lub ograniczeń określonych w punkcie 7. Jeśli podlegają Państwo takim przepisom, niektóre lub wszystkie powyższe wyłączenia lub ograniczenia mogą nie mieć do Państwa zastosowania, a ponadto mogą Państwu przysługiwać dodatkowe prawa.

8. Portal Groupon

Portal Groupon (zwany dalej „Portalem”) oznacza stronę internetową, aplikacje mobilne, elektroniczne formy komunikacji lub usługi, lub dowolną lokalizację, w której można nabyć Kupon Partnera od Groupon. Portal, na którym Groupon oferuje Kupony, jest własnością spółki Groupon International Limited. Więcej informacji na temat Warunków korzystania z witryny Groupon International Limited, które są wyraźnie włączone do niniejszych Warunków sprzedaży, można znaleźć tutaj.

9. Postanowienia różne

9.1 Jeśli naruszą Państwo niniejsze Warunki sprzedaży, a Groupon nie podejmie przeciwko Państwu żadnych działań, nie oznacza to, że Groupon zrzeka się praw i środków prawnych mających związek z danym naruszeniem. Groupon zachowuje prawo do podjęcia działań lub realizacji praw lub środków prawnych z tytułu danego naruszenia lub w związku z jakimkolwiek naruszeniem obowiązków wynikających z niniejszych Warunków sprzedaży.

9.2 O ile wyraźnie nie określono w niniejszych Warunkach sprzedaży, wszelkie oświadczenia między stronami muszą zostać złożone w formie pisemnej i dostarczone pocztą elektroniczną (z wyjątkiem oświadczenia wysłanego do Groupon w związku z podjęciem kroków prawnych) lub opłaconą przez nadawcę przesyłką pocztową. Groupon będzie wysyłać wszelkie oświadczenia na adres podany podczas rejestracji konta Groupon. Wszelkie oświadczenia kierowane do Groupon można wysyłać na adres siedziby określony w punkcie 1.2.

9.3 Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków sprzedaży zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, fakt ten pozostaje bez wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień. Postanowienia niniejszych Warunków sprzedaży, które zostały uznane za nieważne lub niewykonalne, zostaną zastąpione przez takie ważne i wykonalne postanowienia, które zapewnią osiągnięcie rezultatu ekonomicznego najbardziej zbliżonego do tego, który przewidywały postanowienia uznane za nieważne lub niewykonalne.

9.4 Niniejsze Warunki sprzedaży podlegają przepisom prawa obowiązującego w Polsce i zgodnie z nimi powinny być interpretowane, z wyłączeniem przepisów prawa międzynarodowego prywatnego. Wszelkie spory podlegać będą wyłącznej jurysdykcji właściwych sądów w Polsce.