Regulamin korzystania

Witamy na stronie Partnera Groupon, witrynie internetowej przeznaczonej dla firm oraz partnerów Grouponu. Żeby korzystać z tej i z innych stron internetowych Groupon, aplikacji mobilnych i dotykowych oraz z innych usług elektronicznych udostępnianych firmom i partnerom bądź świadczonych przez nich usług (określanych łącznie „witryną”), konieczna jest akceptacja Regulaminu korzystania („Regulamin korzystania”) przez Użytkownika. Niniejszy Regulamin to przewodnik pomocny w dostępie oraz korzystaniu z witryny oraz innych stron internetowych Groupon – zawierają one ważne informacje, dotyczą wszystkich firm oraz partnerów oraz zawierają wiele oświadczeń prawnych, które należy dokładnie przeczytać. Spółka Groupon International Limited (spółka zarejestrowana w Irlandii pod numerem 501358 z siedzibą pod adresem: Lower Ground Floor, Connaught House, 1 Burlington Road, Dublin 4, spółki stowarzyszone i zależne („Groupon”, „my” i „nasz” we wszystkich przypadkach) oraz partnerzy („Użytkownik” we wszystkich przypadkach) określane są na potrzeby niniejszej umowy jako „strona” w odniesieniu do jednej, oraz „strony” w odniesieniu do obu stron.

 1. Podmioty, których dotyczy Regulamin
  1. Niniejszy Regulamin nie dotyczy żadnej strony internetowej, aplikacji mobilnej bądź dotykowej ani usługi elektronicznej, która jest dostępna lub nabyta przez osobę wyłącznie do użytku prywatnego, domowego bądź rodzinnego bądź do konsumpcji (np. nie dotyczą osób kupujących vouchery na produkty lub usługi do konsumpcji w prywatnym zakresie) za pośrednictwem strony Groupon.pl; kwestie związane z dostępem, użytkowaniem, nabywaniem oraz powiązaniami z tą stroną regulowane są w dokumencie „Warunki korzystania Groupon” znajdującym się tutaj oraz „Polityką prywatności” umieszczoną tutaj.
  2. Niniejszy Regulamin stanowi dodatkowy dokument obok innych porozumień (porozumienia) pomiędzy Użytkownikiem a Groupon. W przypadku pojawienia się sprzeczności pomiędzy Regulaminem korzystania a pozostałymi porozumieniami, należy stosować się do postanowień tychże porozumień.
 2. Akceptacja Regulaminu korzystania
  1. Groupon administruje witryną. Korzystanie z witryny, z wszelkich usług dostępnych za pośrednictem witryny bądź instalacja aplikacji mobilnych lub dotykowych, które umożliwiają dostęp do treści lub usług dostępnych za pośrednictwem witryny, jednoznaczne jest z uznaniem przez Użytkownika niniejszego Regulaminu korzystania, za wiążące, podobnie jak dodatkowych warunków odnoszących się do określonych programów, które mogą być okresowo dostępne i w których Użytkownik może chcieć uczestniczyć.
  2. W przypadku niewyrażenia zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu, prosi się o niezwłoczne zaprzestanie korzystania z witryny oraz z usług oferowanych za pośrednictwem witryny.
 3. Kto może korzystać z witryny
  1. Witryna informuje przyszłych oraz bieżących partnerów o tym, jak wykorzystać usługi marketingowe i promocyjne Groupon w reklamie towarów i usług firmy należącej do Użytkownika względem nowych i istniejących klientów za pośrednictwem platformy Groupon. Warunkiem korzystania z witryny jest potwierdzenie przez Użytkownika zgodności z prawdą następujących stwierdzeń:
   1. Użytkownik ma co najmniej 18 lat, oraz
   2. ma zdoloność prawną do podejmowania czynności prawnych,
   3. bedzie korzystał/a z witryny zgodnie z Warunkami korzystania
   4. zobowiązuje się chronić hasło i nadzorować korzystanie ze swojego konta oraz jest świadomy i zgadza się na odpowiedzialność za użytkowanie tego konta przez osobę trzecią, której udziela dostępu
   5. ma prawo zamieszczać dowolną i każdą informację na witrynie, a wszystkie te informacje są dokładne, prawdziwe, poprawne i kompletne, oraz
   6. rozumie, że Groupon może sprawdzić historię kredytową itp.Użytkownika i/lub jego/jej firmy.
 4. Dostępność witryny
  1. Użytkownik liczy się z prawdopodobieństwem wystąpienia przerwy w usłudze bądź z innymi zdarzeniami losowymi. Groupon dokłada wszelkich starań, by zapewnić nieprzerwaną dostępność witryny, niemniej jednak okazjonalnie może się zdarzyć, że witryna będzie niedostępna z różnych przyczyn, w tym z powodu rutynowej konserwacji. Użytkownik rozumie i zgadza się, że, z powodów zależnych i niezależnych od Groupon, dostęp do witryny może być przerwany, zawieszony bądź uniemożliwiony. Groupon zachowuje prawo, wyłącznie według własnego osądu, do odmówienia świadczenia usługi lub zablokowania dostępu do witryny bądź konta każdej osobie, w każdym czasie i z dowolnego powodu.
 5. Właściciel witryny
  1. Treść i informacje zawarte na Witrynie („Treści”) oraz infrastruktura używana do dostarczania Treści są własnością nas i innych partnerów. Użytkownik zgadza się nie modyfikować, kopiować, rozpowszechniać, przesyłać, wyświetlać, wykonywać, odtwarzać, publikować, licencjonować, tworzyć dzieł pochodnych, przekazywać, sprzedawać ani sprzedawać ponownie jakichkolwiek informacji, oprogramowania, produktów lub usług uzyskanych z lub za pośrednictwem Witryny.
 6. Przekaz informacji
  1. Ze względu na brak wpływu Groupon na bezpieczeństwo Internetu i innych sieci, z których Użytkownik korzysta do uzyskania dostępu do witryny lub komunikacji z nami, Groupon nie może i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo danych wymienianych w drodze komunikacji z Groupon oraz witryną podczas przekazu informacji. Ponadto Groupon nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych podczas przekazu.
 7. Zachowanie Użytkownika na stronie
  1. Witryna oraz inne strony administrowane przez Groupon, do których Użytkownik ma dostęp, stanowi prywatną własność (łącznie nazywaną „strony Groupon”). Wszelkie interakcje zachodzące na stronach Groupon muszą odbywać się zgodnie z prawem i w zgodzie z niniejszymi postanowieniami. Tylko wtedy, gdy postępowanie Użytkownika (na podstawie naszego uznania) ogranicza bądź uniemożliwia innym użytkownikom korzystanie ze stron Groupon, Groupon może ograniczyć przywileje Użytkownika i szukać innych rozwiązań.
  2. PROSIMY NIE ANGAŻOWAĆ SIĘ W ŻADNĄ Z WYMIENIONYCH CZYNNOŚCI – wymienione niżej czynności są bezwzględnie zabronione na stronach Groupon i stanowią wyraźne pogwałcenie niniejszego Regulaminu korzystania:
   1. wprowadzanie wszelkich celowo nieprawidłowych danych, popełnianie fałszerstwa i fałszowanie informacji;
   2. próba uzyskania dostępu lub uzyskanie dostępu do danych przeznaczonych dla innego użytkownika, takie jak logowanie się do serwera lub konta, do którego Użytkownik nie ma autoryzowanego dostępu;
   3. próba skanowania lub testowania bezpieczeństwa lub konfiguracji stron Groupon bądź próby naruszenia środkow bezpieczeństwa i uwierzytelniania bez odpowiedniej autoryzacji;
   4. ingerencja lub zakłócanie właściwego funkcjonowania części, strony lub obszaru stron Groupon oraz funkcji i usług świadczonych przez Groupon;
   5. usiłowanie zakłócenia świadczenia usługi na rzecz użytkowników w jakikolwiek sposób, w tym m.in. poprzez zawirusowanie witryny, próby przeładowania, zatopienia, zaspamowania, masowego zasypywania skrzynki mailami bądź wywołania awarii na stronach Groupon;
   6. wykorzystywanie stron Groupon i ich treści do reklamy lub pozyskiwania zwolenników w celach komercyjnych, politycznych i religijnych bądź do celów prowadzenia działalności konkurencyjnej, bezpośrednio lub pośrednio, dla Groupon, bez wcześniejszej pisemnej zgody Groupon;
   7. odsprzedaż lub używanie dostępu do stron Groupon w innym celu;
   8. wykorzystywanie stron Groupon i ich zasobów do pozyskiwania klientów i partnerów Groupon bądź innych partnerów biznesowych Groupon do przejścia jako użytkownik bądź partner do innego dostawcy usług internetowych bądź innych, którego działalność stanowi bezpośrednio lub pośrednio konkurencję lub potencjalnie konkurencję dla Groupon, włącznie z, lecz nie jedynie, obecnie lub wcześniej oferowanymi transakcjami;
   9. wykorzystywanie danych dotyczących klientów lub partnerów Groupon, które nie są danymi Użytkownika, pozyskanych ze stron Groupon w celach komercyjnych m.in., ale nie jedynie, marketingowych;
   10. oferowanie voucherów lub korzystanie w inny sposób z konta Groupon do oferowania voucherów na odsprzedaż lub w celach spekulacyjnych, nieprawdziwych, fałszywych i innych, na które nie ma wyraźnego przyzwolenia w porozumieniu pomiędzy Użytkownikiem a Groupon;
   11. Uzyskiwanie dostępu, monitorowanie lub kopiowanie jakichkolwiek treści lub informacji z dowolnych witryn firmy Groupon za pomocą dowolnego robota, pająka, skrobaka lub innego środka zautomatyzowanego bądź dowolnego ręcznego procesu, w jakimkolwiek celu bez wyraźnego, pisemnego zezwolenia;
   12. naruszenie ograniczeń wynikających ze stosowania mechanizmu Robots Exclusion na stronach Groupon bądź omijanie lub obchodzenie innych środków stosowanych do zapobiegania i ograniczania dostępu do stron Groupon;
   13. podejmowanie czynności, które nadmiernie obciążają usługi Groupon bądź faktycznie lub potencjalnie nakładają nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie wielkie obciążenie na serwery Groupon bądź inną część infrastruktury (według naszej oceny) wspierającą strony Groupon;
   14. agregowanie treści obecnie wyświetlanych lub wyświetlanych w przeszłośc na stronach Grouponu (używając linków lub innych technicznych sposobów bądź nagrań związanych z zakupami zrobionymi za pośrednictwem Groupon) z treściami na innych stronach lub podstronach bez wyraźnej, pisemnej zgody;
   15. głębokie linkowanie (deep-linking) do dowolnej części stron Groupon (w tym, bez ograniczeń, ścieżki zakupowej dowolnych voucherów) bez wyraźnego, pismnego pozwolenia;
   16. prowadzenie działalności nielegalnej lub szkodliwej dla interesów bądź dobrego imienia Groupon, naszych partnerów bądź usług, lub
   17. zamieszczanie hiperłączy do Groupon na innych stronach bez uzyskania wstępnej i ponawianej zgody.
 8. Aktualizacja regulaminu
  1. Groupon zastrzega sobie prawo do uchylenia lub modyfikowania dowolnej części niniejszego Regulaminu korzystania zgodnie z tym, co uznamy za konieczne lub potrzebne. W przypadku dokonania zmian, które materialnie wpływają na korzystanie z witryny lub naszych usług, Groupon poinformuje Użytkownika udostępniając na witrynie odpowiednie powiadomienie o aktualizacji. Wszelkie zmiany Regulaminu korzystania wchodzą w życie z chwilą pojawienia się na witrynie powiadomienia o aktualizacji. Okresowe przeglądanie Regulaminu korzystania jest wskazane, żeby być na bieżąco ze zmianami. Skorzystanie z witryny po aktualizacji Regulaminu korzystania jest tożsame z akceptacją tych zmian. Groupon zastrzega sobie również prawo do zaprzestania świadczenia bądź zmiany elementu lub cechy świadczonej usługi bądź witryny, w tym, lecz nie wyłącznie, wymagań dotyczących dostępu i użytkowania.
 9. Prawa autorskie i znaki towarowe
  1. Wszystkie treści zamieszczane na stronach Grouponu stanowią wyłączną własność spółki dominującej Groupon, czyli Groupon Inc.,bądź są używane za zezwoleniem. Kopiowanie, rozpowszechnianie, przesyłanie, udostępnianie, linkowanie, głębokie linkowanie lub wprowadzanie jakichkolwiek zmian na witrynie bądź w części lub obszarze stron Groupon bez wyraźnego, pisemnego pozwolenia Groupon jest zabronione. Każde pogwałcenie tego zapisu może skutkować naruszeniem praw własności intelektualnej, znaków towarowych i prawa autorskiego oraz może prowadzić do obłożenia Użytkownika karami zgodnie z kodeksem cywilnym i/lub karnym.
  2. Strony Groupon zawierają treści, znaki towarowe oraz inne prawnie zastrzeżone informacje chronione prawem autorskim, takie jak – ale nie wyłącznie – teksty, oprogramowania, fotografie, filmy, grafiki, muzyka i dźwięk; wszystkie te treści na stronach Groupon chronione są prawem autorskim jako dzieło zbiorowe zgodnie z prawem autorskim USA. Groupon Inc posiada prawa autorskie względem wybranych treści, ich koordynacji, rozlokowania na stronie oraz usprawniania, a także odpowiadających im oryginałow. Użytkownikowi nie wolno modyfikować, publikować, przesyłać, uczestniczyć w transferze lub sprzedaży, tworzyć pochodnych dzieł lub w jakikolwiek sposób wykorzystywać te treści, w całości lub w części. Za wyjątkiem sytuacji jednoznaczenie opisanych w przepisach prawa autorskiego, wszelkie kopiowanie, rozpowszechnianie, retransmisja, publikacja bądź komercyjna eksploatacja pobranych treści bez wyraźnego pozwolenia Groupon lub właściciela praw autorskich jest zabroniona. Jeśli natomiast kopiowanie, rozpowszechnianie oraz publikacja treści objętych prawem autorskim jest dozwolona, Użytkownik dokona niezależnej atrybucji i/lub zgodzi się nie dokonywać zmian i nie usuwać atrybucji dokonanych przez autora, opisu znaków towarowych bądź adnotacji dotyczących prawa autorskiego. Użytkownik przyzna także, że pobranie treści chronionych prawem autorskim nie nadaje mu/jej żadnych praw własności.
  3. Groupon to znak towarowy spółki Groupon Inc. Znak ten, wraz z innymi znakami towarowymi, które znajdują się na stronach Groupon i w innych przypadkach stanowią własność oraz są stosowane w związku z Grupon, nie będzie uznany za dobro publiczne, lecz stanowi wyłączną własność spółki Groupon Inc, chyba że znak lub strona jest objęta licencją właściciela tegoż znaku towarowego; w takim przypadku taka licencja służy wyłącznej korzyści Groupon, chyba że obowiązują inne postanowienia.
  4. Użytkownik nie będzie zamieszczał, publikował lub w jakikolwiek inny sposób udostępniał na stronach Groupon żadnych treści chronionych prawem autorskim, znakiem towarowym lub innym prawem własności bez wyraźnego pozwolenia właściciela praw autorskich, znaku towarowego lub praw własności. Groupon nie jest jednoznacznie zobowiązany do przedstawienia Użytownikowi wskazań, oznaczeń itp. pomocnych w ustalaniu przez Użytkownika, czy zakwestionowane treści są chronione prawem autorskim lub znakiem towarowym. Jakakolwiek szkoda wynikająca z naruszenia praw autorskich, znaków towarowych i praw własności lub inne negatywne konsekwencje złamania tego przepisu będą wyłączną odpowiedzialnością Użytkownika.
  5. Zamieszczenie treści w miejscu ogólnodostępnym na stronach Groupon jest tożsame z udzieleniem gwarancji przez Użytkownika, że właściciel tychże treści wyraźnie udzielił Groupon nieobciążonej tantiemami, wieczystej, nieodwołalnej i niewyłącznej licencji na użytkowanie, powielanie, modyfikowanie, adaptację, udostępnianie, tłumaczenie i rozpowszechnianie tychże treści (w całości bądź części) na całym świecie i/lub włączenie tychże treści do innych dzieł w dowolnej formie, medium lub technologii obecnie znanej lub opracowywanej w pełnym zakresie praw autorskich, które mogą chronić to dzieło. Użytkownik jednocześnie udziela dostępu innym użytkownikom końcowym oraz zezwala użytkownikowi końcowemu na przeglądanie, przechowywanie lub powielanie treści do użytku prywatnego. Jednocześnie, Użytkownik udziela Groupon prawa do edytowania, kopiowania, publikowania i rozpowszechniania treści udostępnianych na stronach Groupon.
 10. Postępowanie i procedury związane z prawem autorskim
  1. Groupon zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy z Użytkownikiem lub użytkownikiem końcowym, który naruszy prawa autorskie osób trzecich.
  2. W przypadku podejrzenia, że jakiekolwiek treści zostały zamieszczone przez użytkownika końcowego za pośrednictwem stron Groupon w sposób, który stanowi naruszenie praw autorskich, należy przedstawić Groupon następujące informacje:
   1. elektroniczny bądź tradycyjny podpis osoby uprawnionej do podejmowania czynności w imieniu właściciela dzieła chronionego prawem autorskim;
   2. identyfikacja chronionego prawem autorskim dzieła oraz lokalizacja dzieła stanowiącego domniemane naruszenie na stronie Grouponu;
   3. pisemne oświadczenie o szczerym przekonaniu Użytkownika o wykorzystaniu kwestionowanych treści bez pozwolenia właściciela, agenta lub przez prawo,
   4. nazwisko i imię Użytkownika (osoby zgłaszającej naruszenie), numer telefonu i adres poczty elektronicznej, oraz
   5. deklarację Użytkownika, że informacje zawarte w oświadczeniu są dokładne i że pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań, Użytkownik jest właścicielem praw autorskich lub uprawniony do występowania w imieniu właściciela praw.
  3. Dane kontaktowe do zgłoszenia naruszenia praw autorskich znajdują się na: https://groupon.pl/report_infringement.
 11. Niezamawiane materiały
  1. Groupon nie akceptuje ani nie jest zainteresowany, bezpośrednio lub za pośrednictwem pracownika lub agenta Groupon, niezamówionymi materiałami w tym, ale nie wyłącznie, pomysłami lub sugestiami dotyczącymi nowego bądź ulepszanego produktu, usprawnień, nazw lub technologii, kampanii marketingowych i reklamowych, planów oraz akcji promocyjnych. Prosimy nie przysyłać Groupon (ani żadnemu z pracowników Groupon) niezamówionych materiałów, sugestii, pomysłów, obrazów lub innych w dowolnej postaci („niezamówione materiały”). Nadesłanie niezamówionych materiałów będzie tożsame ze zrozumieniem i wyrażeniem zgody przez Użytkownika na obowiązywanie następujących warunków, niezależnie od treści pisma przewodniego lub materiałów towarzyszących:
  2. Groupon nie ma obowiązku zapoznania się z niezamówionym materiałem ani chronić ich prywatności, oraz
  3. Groupon stanie się właścicielem, i może wykorzystać bądź rozpowszechniać niezamówione materiały w dowolnym celu, bez ograniczeń i wolny od obowiązku przyznania Użytkownikowi autorstwa i wynagrodzenia.
 12. Wyłączenie z odpowiedzialności z tytułu gwarancji
  1. Użytkownik zgadza się z tym, że korzysta ze strony na swoje wyłączne ryzyko. Spółka Groupon, spółka dominująca, spółki zależne, spółki zależne spółki dominującej, spółki stowarzyszone oraz pracownicy tych spółek, agenci, partnerzy, dostawcy treści oraz licencjonodawcy lub ich zarząd, dyrektorzy, pracownicy i agenci nie gwarantują niezakłóconego i nieprzerwanego korzystania z witryny; jednocześnie nie udzialają żadnej gwarancji na:
  2. konsekwencje korzystania z witryny, lub
  3. stopień dokładności, kompletności, wiarygodności lub treść informacji (w tym, lecz nie wyłącznie, opisów produktu), usługę, produkty oraz vouchery dostarczane za pośrednictwem strony.
  4. Witrynę z całą zawartością, wypowiedzi (zdefiniowane poniżej) i inne informacje publikowane na witrynie, oraz produkty i usługi dostępne za pośrednictwem strony, ktore są udostępniane na zasadzie „jak jest” i „jak dostępne”
  5. Groupon nie reprezentuje, nie udziela gwarancji ani nie warunkuje, w sposób wyraźny bądź dorozumiany, funkcjonowania witryny ani zawartych tam treści, wypowiedzi lub innych informacji zawartych na stronie ani żadnych produktów lub usług dostępnych za pośrednictwem witryny, w tym, lecz nie wyłącznie nienaruszenia tytułu prawnego, sprzedawalności oraz przydatności do określonego celu.
 13. Ograniczenia odpowiedzialności
  1. W żadnym przypadku Groupon, spółki dominujące, spółki zależne, spółki zależne spółek dominujących, spółki stowarzyszone ani ich pracownicy, agenci, partnerzy, licencjonodawcy oraz inni dostawcy treści oraz ich zarząd, dyrektorzy, pracownicy i agenci, nie ponoszą odpowiedzialności za:
   1. utratę dochodu
   2. utratę faktycznych lub przewidywanych korzyści
   3. utratę kontraktów
   4. utratę możliwości korzystania ze środków pieniężnych
   5. utratę przewidywanych oszczędności
   6. utratę możliwości prowadzenia działalności
   7. utratę możliwości
   8. utratę dobrej woli
   9. lutratę dobrego imienia
   10. utratę, zniszczenie lub uszkodzenie danych, oraz
   11. pośrednie straty lub straty następujące w wyniku, niezależnie od tego, czy są przewidywalne, znane, przewidziane lub nie, wynikające z oraz związane z użytkowaniem witryny, zawartością, wypowiedziami i innymi informacjami zawartymi tamże, produktami lub usługami dostępnymi za pośrednictwem stron Groupon lub niniejszego Regulaminu korzystania
  2. Całkowita odpowiedzialność Groupon względem Użytkownika bądź osoby trzeciej na mocy niniejszego Regulaminu korzystania w żadnym razie nie przekroczy, łącznie, kwoty równej £50.
  3. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności dotyczy również odpowiedzialności wynikającej z nieważności lub niewykonalności któregokolwiek z punktów Regulaminu korzystania.
  4. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie zwalnia ani nie ogranicza odpowiedzialności Groupon z tytułu zdarzeń, z których nie zwalnia ani nie ogranicza odpowiednie prawo (w tym oszustwo, śmierć oraz obrażenia ciała odniesione w wyniku zaniedbania Groupon.
 14. Komunikacja i marketing
  1. Groupon zezwala Użytkownikowi na korzystanie z witryny w celu wyrażenia opinii i wymiany komunikatów za pośrednictwem forów, tablic ogłoszeń, grup dyskusyjnych, komunikatorów internetowych oraz innych urządzeń komunikacyjnych, które będą czasowo udostępniane na lub za pośrednictwem stron Groupon (określanych zbiorową nazwą „Grupy”). Groupon ma prawo, jednakże nie obowiązek, wglądu w treści przekazywane w Grupach w dowolnym czasie i z dowolnego powodu, takiego jak zapewnienie przestrzegania Regulaminu korzystania i zasad zachowania ustanowionych przez Groupon, a także przestrzegania zgodności z obowiązującym prawem, przepisami oraz nakazem rządowym. Bez ograniczenia powyższych postanowień, Groupon ma prawo, jednakże nie obowiązek, do usuwania treści przekazywanych w Grupach, które Groupon, wedle swego uznania, uzna za pogwałcenie niniejszych postanowień lub w jakikolwiek inny sposób budzących zastrzeżenia. Wszelkie opinie, porady, oceny, głosy w dyskusji, komentarze i/lub wiadomości lub publikacje różnego rodzaju zamieszczone w Grupach przez Użytkownika lub innego użytkownika końcowego reprezentują autora/ów lub osoby, które te opinie upowszechniają; nie reprezentują jednak opinii Groupon.
  2. Użytkownik ma możliwość wnioskowania o udzielenie dodatkowych informacji dotyczących usług świadczonych przez Groupon, wpisania się na listę odbiorców newslettera partnera bądź w inny sposób zasięgnięcia informacji poprzez przesłanie danych kontaktowych firmy za pośrednictwem witryny. Użytkownik zgadza się na wykorzystanie przez Groupon tych danych do udzielenia Użytkownikowi odpowiedzi na zapytanie. Jednocześnie Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie i udostępnianie przez Groupon danych kontaktowych w celu wykonywania, oraz umożliwienia wykonywania innym w imieniu Groupon, telefonów marketingowych oraz wysyłania informacji tradycyjną oraz elektroniczną pocztą (np. emaile) na temat produktów, promocji oraz/lub usług, które według oceny Groupon mogą zainteresować Użytkownika. Groupon może także wykorzystać dane Użytkownika do potwierdzenia tożsamości, rozpowszechniania poglądów Użytkownika o usługach Groupon, ulepszenia oferty i promocji oraz do badań marketingowych. Groupon zawsze zastrzega sobie prawo do ujawnienia danych kontaktowych i osobowych w celu:
   1. przestrzegania obowiązującego prawa
   2. udzielenia odpowiedzi na zapytania rządowe (bądź zapytania od instytucji prawnej, rządowej lub quasi-rządowej bądź lokalnej agencji lub agencji ochrony Internetu lub innego rodzaju),
   3. przestrzegania obowiązującego postępowania prawnego lub procedury, lub
   4. ochrony praw lub własności Groupon, strony internetowej i/lub innych użytkowników tej strony.
  3. Ważne jest, że z wyłączeniem innych spółek Groupon działających w Europejskim Obszarze Gospodarczym, Groupon nigdy nikomu nie sprzeda ani nie udostępni kontaktowych lub osobowych danych Użytkownika w celach marketingowych bez zgody Użytkownika.
  4. Prosimy zauważyć, że w ramach udostępniania informacji w sytuacjach wymienionych powyżej, w celach wymienionych powyżej może się zdarzyć, że dane Użytkownika zostaną wysłane za granicę, również poza EOG. Możliwe jest, że niektóre z tych krajów poza EOG nie mają prawa chroniącego dane osobowe bądź stosują ochronę tych praw w ograniczonym zakresie, nie w tak wysokim jak w Irlandii. Przesyłając Groupon swoje dane osobowe Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że mimo korzystania z tych danych zgodnie z naszą polityką, Groupon nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie tych danych przez osoby trzecie, które je otrzymują i przetwarzają.
 15. Inne strony internetowe
  1. Witryna może zawierać linki do stron internetowych innych podmiotów nie stowarzyszonych z Groupon. Linki te zamieszczone są na stronie Groupon wyłącznie z uwagi na wygodę użytkowników, a nie z powodu opinii bądź lansowania przez Groupon prezentowanych na tych stronach treści. Groupon wyraźnie stwierdza, że nie reprezentuje treści ani nie odpowiada za dokładność treści prezentowanych na tych stronach ani za ochronę prywatności. W przypadku podjęcia decyzji o skorzystaniu ze stron administrowanych przez osoby trzecie, Użytkownik ponosi ryzyko takiej decyzji.
 16. Publiczny charakter wypowiedzi Użytkownika
  1. Użytkownik rozumie i zgadza się z tym, że wszystkie wypowiedzi są dostępne publicznie i nie mają znamion prywatności. Wypowiedzi Użytkownika są widoczne dla innych użytkowników (także osób, które nie korzystają z usług Groupon) i mogą być przeczytane przez każdego bez wiedzy Użytkownika. Prosimy nie zamieszczać żadnych danych osobowych (wymienionych w Polityce prywatności) w wypowiedziach. Groupon nie ma wpływu ani nie wspiera żandej wypowiedzi zamieszczonej w Grupach i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i Grupy oraz za konsekwencje uczestnictwa Użytkownika w Grupach, w tym w związku z kwestionowanymi treściami. Żadna wypowiedź zamieszczana przez Użytkownika na stronach Groupon nie jest poufna.
 17. Udzielanie pozwolenia
  1. Udostępnienie wypowiedzi lub innej wiadomości w lub za pośrednictwem Grup jest tożsame z udzieleniem Grupon przez Użytkownika nieobciążonego tantiemem, wieczystego, nieodwołalnego i niewyłącznego pozwolenia na wykorzystanie, modyfikowanie, publikowanie, edytowanie, tłumaczenie, rozpowszechnianie, wykonywanie oraz wyświetlanie wypowiedzi samodzielnie lub w ramach większej całości w dowolnej formie, medium lub technologii, zarówno obecnie znanej jak i opracowywanej bez ograniczeń terytorialnych bądź czasowych, oraz do udzielania kolejnych pozwoleń na powyższe czynności licznym kręgom zainteresowanych.Pozwolenie Użytkownika na wypowiedzi lub informacje wspomniane powyżej obejmuje również promocję, reklamę, badania rynkowe bądź inny cel w granicach prawa, bez ograniczeń.
 18. Zwolnienie z odpowiedzialności
  1. Użytkownik zgadza się bronić, zabezpieczać i zwolnić z odpowiedzialności Groupon, spółkę dominującą, spółki zależne, spółki zależne spółki dominującej, spółki stowarzyszone oraz ich zarządy, dyrektorów, pracowników i agentów z wszelkich roszczeń oraz kosztów, w tym z honorariów adwokatów, wynikających lub związanych z produktami bądź usługami świadczonymi na rzecz Użytkownika w powiązaniu ze stronami Groupon, wypowiedziami Użytkownika bądź jakimkolwiek użytkowaniem witryny w pogwałceniu niniejszych postanowień. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za interakcje ze swoimi klientami oraz innymi użytkownikami stron Groupon. W zakresie przewidzianym przez prawo dotyczące niniejszego Regulaminu korzystania, Użytkownik zobowiązuje się do zwolnienia Groupon z jakichkolwiek i wszelkich roszczeń bądź odpowiedzialności za produkt bądz usługę świadczoną lub oferowaną użytkownikowi końcowemu, jakiekolwiek działanie Użytkownika lub brak działania, w tym za nieprzestrzeganie przez Użytkownika obowiązującego prawa oraz warunków Groupon, bądź wszelkie zachowania bądź wypowiedzi zarówno w sieci internetowej jak i poza siecią, o innym użytkowniku bądź partnerze.
 19. Obowiązujące prawo
  1. Niniejsze postanowienia (i wszystkie wynikające z umowy stosunki pomiędzy Groupon a Użytkownikiem) podlegają i będą interpretowane zgodnie z prawem irlandzkim, i obie strony oddają się wyłącznej jurysdykcji sądów irlandzkich.
 20. Postanowienia końcowe
  1. Żadne zrzeczenie się roszczeń z tytułu naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu zarówno przez Użytkownika jak i Groupon lub niedotrzymanie warunków bądź nieudana egzekucja prawa przyznanego mocą niniejszych postanowień nie jest tożsame ze zrzeczeniem się roszczeń z tytułu wszelkiego postępowania bądź kolejnego naruszenia bądź niedotrzymania albo przepadku podobnych bądź przyszłych praw na mocy niniejszego Regulaminu. Nagłówki rozdziałów w niniejszym dokumencie stosowane są jedynie ze względu na wygodę odbiorcy i nie mają żadnej mocy prawnej. Jeżeli sąd, którego jurysdykcji podlegają niniejsze postanowienia, uzna którąkolwiek część niniejszych Warunków za nieważną, nie powoduje to uznania za nieważny całego dokumentu i nie unieważnia pozostałych postanowień, ktore pozostają w mocy.
  2. Użytkownik niniejszym przystępuje do umowy z Groupon International Limited. Korespondencję należy kierować do: Groupon International Limited, Lower Ground Floor, Connaught House, 1 Burlington Road, Dublin 4, Irlandia
  3. Postanowienia niniejszego Regulaminu korzystania w takim samym stopniu dotyczą i chronią interesy Groupon, spółki dominującej, spółek zależnych, spółek zależnych spółek dominujących, spółek stowarzyszonych i pozostałych dostawców treści oraz licencjonodawców i każdy ma prawo do nabywania i egzekwowania tych postanowień w swoim imieniu.
  4. Groupon nie ponosi odpowiedzialności za żadne przypadki niedotrzymania umowy lub opóźnienia w wywiązaniu się ze zobowiązań wynikających z niniejszych postanowień na skutek działania siły wyższej, aktu terroryzmu, klęski żywiołowej, trzęsienia ziemi, pożaru, zamieszek, powodzi i tym podobnych zdarzeń przy założeniu, że Groupon nie ma żadnego wpływu na wystąpienie takiego zdarzenia.

Chcesz porozmawiać z naszym specjalistą? Zadzwoń: (22) 496 08 11 pon. - pt. w godz. 8-18.