TERMS OF GROUPON ONLINE BOOKING TOOL - MEMBER

WARUNKI KORZYSTANIA Z PORTALU REZERWACJE GROUPON – KLIENT

 

1.             Informacje ogólne

 

1.1         Poniższe Warunki Korzystania stanowią dokument prawny, który stanowi umowę między Państwem oraz Groupon sp. z o.o., spółką prawa polskiego, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000310218, NIP: 5252429432, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 zł, z siedzibą przy Al. Jerozolimskich 123a, 02-017 Warszawa („Groupon”).

 

1.2         Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi Warunkami Korzystania. Nie mogą Państwo skorzystać z usługi rezerwacji online („Portal Rezerwacje Groupon”) bez zaakceptowania poniższych Warunków Korzystania.

 

1.3         Niniejsze Warunki Korzystania stosuje się do wszystkich rezerwacji online („Rezerwacje Online”) dokonywanych przez Państwa u Kontrahentów, rozumianych jak poniżej, za pośrednictwem Portalu Rezerwacje Groupon na głównej witrynie Groupon (http://www.groupon.pl), w aplikacjach na urządzenia mobilne, wiadomościach lub serwisach elektronicznych lub stronach społecznościowych („Witryna”).

 

1.4         Witryna, na której udostępniony jest Państwu Portal Rezerwacje Groupon należy do Groupon International Limited, spółki zarejestrowanej w Irlandii, z siedzibą w tym kraju pod adresem Lower Ground Floor, Connaught House, 1 Burlington Road, Dublin 4, 216410 Irlandia. Numer rejestracyjny naszej spółki to CHE-182.898.064. Więcej informacji o warunkach korzystania z witryny Groupon International można znaleźć tutaj: http://www.groupon.pl/terms_and_conditions/tou112015

 

1.5         Poprzez dokonanie Rezerwacji Online na Portalu Rezerwacje Groupon nawiązują Państwo bezpośrednią relację z niezależnym usługodawcą („Kontrahent”) wskazanym na kuponie zakupionym poprzez Witrynę, podczas gdy Groupon przekazuje jedynie szczegóły Rezerwacji Online pomiędzy Państwem, a Kontrahentem.

 

1.6         Poniższe Warunki Korzystania zostały ostatnio zaktualizowane w marcu 2016r. (wersja 3.0). Groupon zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszych Warunków Korzystania w dowolnym czasie. Obowiązuje Państwa treść Warunków Korzystania, którą zaakceptują Państwo w momencie złożenia Rezerwacji Online.

 

2.             Prywatność

 

2.1         Poprzez użycie Portalu Rezerwacje Groupon wyrażają Państwo zgodę na przekazanie przez Groupon (lub podmiot powiązany albo inną osobę trzecią) Państwa danych osobowych Kontrahentowi w celu dokonania Rezerwacji Online. W zakresie, w jakim Groupon (lub podmiot powiązany albo inna osoba trzecia) udostępnia Kontrahentowi Państwa dane osobowe za pośrednictwem Portalu Rezerwacje Groupon, Groupon umożliwia Kontrahentowi użycia Państwa danych osobowych wyłącznie w celu spełnienia zobowiązania związanego ze świadczonymi przez niego usługami. Groupon zobowiązuje Kontrahenta do wprowadzenia i stałego stosowania w odniesieniu do Państwa danych osobowych stosownych środków bezpieczeństwa, w szczególności środków bezpieczeństwa wymaganych przez właściwe przepisy prawa. W razie powierzenia wykonywania swoich zobowiązań osobie trzeciej, Kontrahent zapewni stosowanie się osoby trzeciej do wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków Korzystania.

 

2.2         Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce prywatności Groupon (http://www.groupon.pl/privacy), będącej częścią niniejszych Warunków Korzystania.

 

3.             Konto użytkownika Portalu Rezerwacje Groupon

 

3.1         Jesteście Państwo odpowiedzialni za zachowanie kontroli nad dostępem do Państwa konta, w szczególności utrzymanie w tajemnicy hasła, jak również za wszelkie działania, które na Państwa koncie lub poprzez jego wykorzystanie są dokonywane za Państwa zgodą lub bez niej.

 

3.2         W razie utraty lub chociażby podejrzenia ujawnienia danych dostępowych do konta, prosimy niezwłocznie zresetować hasło, korzystając z opcji „Zapomniałeś hasła?”.

 

4.             Ograniczenie odpowiedzialności

 

4.1         Wszelkie przekazane Państwu informacje dotyczące rezerwacji opierają się na informacjach otrzymanych przez Groupon od Kontrahenta. Pomimo, że Groupon dokłada wszelkich starań w zapewnieniu dostępu do Portalu Rezerwacje Groupon, Groupon nie weryfikuje informacji i nie może zagwarantować ich dokładności, zupełności i prawidłowości, jak również nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, nieścisłości informacji lub ich niedostarczenie przez Kontrahenta. Każdy Kontrahent jest odpowiedzialny w każdym czasie za dokładność, zupełność i prawidłowość informacji (w tym dotyczących dostępności) wyświetlonych w Witrynie.

 

4.2         Kontrahent jest wyłącznie odpowiedzialny za relacje z Państwem i wszelkie roszczenia, straty, krzywdy, szkody i koszty („Roszczenia”) poniesione przez Państwa w ramach relacji z Kontrahentem, jak również wynikające w związku z dostarczonym przez Kontrahenta produktem lub świadczoną przez niego usługą.

 

4.3         W zakresie dozwolonym przez prawo Groupon nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek (bezpośrednie lub pośrednie) straty lub szkody.

 

5.             Zamknięcie konta na Portalu Rezerwacje Groupon

 

5.1         Groupon ma prawo zamknąć Państwa konto i usunąć wszelką treść zawartą na Portalu Rezerwacje Groupon z uzasadnionego powodu, w szczególności jeżeli Groupon poweźmie podejrzenie, że działają Państwo z naruszeniem niniejszych Warunków Korzystania lub zasad z nich wynikających.

 

5.2         Jeżeli chcą Państwo zamknąć swoje konto, prosimy poinformować o tym Groupon lub, o ile to możliwe, o wykorzystanie funkcji „anulowania” rezerwacji w Państwa koncie oraz zaprzestanie używania Portalu Rezerwacje Groupon. Akceptują Państwo, że zamknięcie Państwa konta będzie skutkowało niemożnością złożenia przez Państwa Rezerwacji Online za pomocą Portalu Rezerwacje Groupon. Ponadto akceptują Państwo, że wszelkie Rezerwacje Online poczynione przed zamknięciem Państwa konta pozostaną ważne i obowiązujące.

 

5.3         Po zamknięciu Państwa konta dowolną metodą i z jakiejkolwiek przyczyny, nie będą już mieli Państwo dostępu do niego, a wszelkie informacje i treści na Państwa koncie lub przechowywane przez Państwa na Portalu Rezerwacje Groupon mogą zostać usunięte. Groupon nie będzie odpowiedzialny za informacje i treści usunięte lub utracone z Państwa konta.

 

6.              Postanowienia różne

 

6.1         Nie podjęcie działań przez Groupon w razie naruszenia przez Państwa niniejszych Warunków Korzystania w żadnym razie nie oznacza, że Groupon zrzeka się praw lub roszczeń związanych z Państwa naruszeniem. Groupon zachowuje prawo podjęcia działań lub skorzystania ze swoich praw lub środków prawnych w razie jakiegokolwiek naruszenia przez Państwa obowiązków wynikających z niniejszych Warunków Korzystania.

 

6.2         Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszych Warunków Korzystania zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne czy niewykonalne, postanowienie takie zostanie uznane za wyłączone i jeżeli będzie to możliwe, nie będzie miało to wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień niniejszych Warunków Korzystania.