Groupon

Twoje miasto za najniższą cenę

Codziennie odkrywaj swoje
miasto i oszczędzaj do 70%*
Nieprawidłowy e-mail!
Dziękuję, jestem już zapisany
*Oferty lokalne i na całą Polskę
x

Informacja prawna


Groupon.pl jest serwisem firmy Groupon sp. z o.o

Groupon Sp. z o.o.
Ul. Aleje Jerozolimskie 123a
Warszawa 02-017
Polska

Telefon: 22 496 08 88 (pon.-pt. 9-18)
Fax: 22 496 08 01
E-Mail: info(at)groupon.pl

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS 310218
Członkowie zarządu: Daniel Koellner, Marcin Szałek, Andrzej Morawski, Stanisław Rozwadowski, Karol Milewski

NIP 525-242-94-32
REGON: 141471026

Zastrzeżenie dotyczące treści serwisu:
Mimo ścisłej kontroli treści serwisu nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość, zewnętrznych linków. Groupon sp. z o.o. jako operator www.groupon.pl wyraźnie oświadcza, że nie ma wpływu na formę i treści powiązanych stron i zawartych tam treści. Z tego powodu Groupon sp. z o.o. i www.groupon.pl dystansują się od wszystkich treści zawartych na wszystkich powiązanych stronach serwisu www.groupon.pl, które mogłyby zostać uznane za niewłaściwe. To zastrzeżenie dotyczy wszystkich stron do których prowadzą linki zawarte w serwisie www.groupon.pl.

OWUOgólne Warunki Umowy oraz Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej zwane "Ogólnymi Warunkami Umowy")

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1.1. Na stronie internetowej www.groupon.pl (dalej zwanej „Serwisem Groupon") prowadzonej przez spółkę pod firmą: Groupon sp. z o.o. (dalej zwaną „Groupon") oferowane są kupony na usługi bądź towary innych firm. Dostawcy wskazanych w Serwisie Groupon usług lub towarów, czyli partnerzy Groupon (dalej zwani „Partnerami"), świadczą te usługi lub sprzedają towary wobec nabywców kuponów (dalej zwanych „Użytkownikami", zgodnie z definicją wskazaną w art. 3.1 OWU), przy czym kupony oferowane są na zasadach określonych w OWU. Groupon pełni wyłącznie rolę pośrednika pomiędzy Partnerem a Użytkownikiem w zakresie wskazanym w art. 1.2 OWU.

1.2. Wystawcą kuponów jak i dłużnikiem opisanych w treści kuponów świadczeń oraz towarów są wyłącznie widniejący na kuponach Partnerzy, którzy na podstawie odrębnej umowy oraz ewentualnie odrębnych ogólnych warunków umów świadczą określone usługi bądź dostarczają towary. Usługą świadczoną przez Groupon jest wyłącznie utworzenie konta w Serwisie Groupon i umożliwienie, poprzez skorzystanie z takiego konta, zawarcia umowy o wykonanie usługi przez Partnera bądź sprzedaży towaru oferowanego przez Partnera na warunkach określonych w kuponie. Groupon jest wyłącznie pośrednikiem pomiędzy Partnerem a Użytkownikiem. Groupon nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykonania określonych w kuponach usług lub za dostarczenie podanych towarów w ramach zawartych z Partnerami umów, za których należyte wykonanie bądź dostarczenie odpowiedzialny jest wyłącznie Partner.

1.3. Użytkowanie Serwisu Groupon jest uregulowane przez niniejsze OWU i zasady Polityki Prywatności. Prezentowane w Serwisie Groupon kupony dotyczą konkretnych usług, towarów lub innego typu bonów rabatowych. Prezentacja kuponów w Serwisie Groupon oznacza zaproszenie do składania ofert przez Użytkowników.

1.4. Groupon nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert Partnerów publikowanych w Serwisie Groupon.


2. ADMINISTRATOR SERWISU GROUPON


Serwis Groupon, jak również system dystrybuowania kuponów jest administrowany przez: Groupon sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa, Polska, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000310218; NIP: 5252429432; o kapitale zakładowym w wysokości: 50.000,00 PLN, e-mail: info[at]groupon.pl, infolinia: 22 496 08 88.


3. UŻYTKOWNIK


3.1. Użytkownikiem Serwisu Groupon może być tylko i wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która na mocy ustawy we własnym imieniu może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Osoba, która spełnia te warunki, w dalszej części OWU jest nazywana Użytkownikiem.

3.2. Warunki użytkowania Serwisu Groupon określone w OWU i Polityce Prywatności są akceptowane przez Użytkownika poprzez dokonanie potwierdzenia w odpowiednich polach w trakcie rejestracji zgodnie z art. 3.4 OWU oraz podczas dokonywania zakupu kuponów. Użytkowanie Serwisu Groupon jest równoznaczne z akceptacją OWU i Polityki Prywatności w całości.

3.3. OWU oraz Polityka Prywatności są dostępne w każdym momencie w siedzibie spółki Groupon lub odpowiednio na stronie internetowej http://www.groupon.pl/regulamin lub http://www.groupon.pl/polityka_prywatnosci, gdzie można je pobrać, wydrukować lub przeczytać lub w każdej chwili wystąpić o ich przesłanie w formie elektronicznej kontaktując się z Groupon z wykorzystaniem danych teleadresowych Groupon wskazanych w art. 2 OWU.

3.4. Do korzystania z usług oferowanych w Serwisie Groupon konieczne jest założenie konta oraz ustanowienie hasła zabezpieczającego dostęp do konta. Konto w Serwisie Groupon może zostać założone w dowolnym momencie, nie później jednak niż przed potwierdzeniem zamiaru nabycia pierwszego kuponu. Dla bezpieczeństwa Użytkownika hasło do konta w Serwisie Groupon powinno składać się co najmniej z 8 znaków zawierających małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne. Konto w Serwisie Groupon upoważnia jednocześnie do korzystania ze strony internetowej www.grouponshop.pl. Użytkownik może założyć tylko jedno konto. W przypadku uzasadnionego podejrzenia założenia przez tego samego Użytkownika więcej niż jednego konta lub podania podczas rejestracji nieprawdziwych danych, Groupon jest uprawniony do likwidacji konta w trybie natychmiastowym i odmowy ponownej rejestracji Użytkownika w Serwisie Groupon przez okres 24 miesięcy kalendarzowych. Groupon zastrzega sobie prawo wszczęcia stosownych kroków prawnych, w tym zawiadomienia organów ścigania.

3.5. Użytkownik obowiązany jest przechowywać hasło do konta w Serwisie Groupon tak, aby było one niedostępne dla osób trzecich. W razie podejrzenia, że dane te weszły w posiadanie osoby niepowołanej, Użytkownik obowiązany jest powiadomić o tym Groupon z wykorzystaniem danych teleadresowych Groupon wskazanych w art. 2 OWU. Każdy Użytkownik ponosi co do zasady odpowiedzialność za wszelkie działania dokonywane z wykorzystaniem jego konta Użytkownika. Odpowiedzialność ta wyłączona jest wówczas, gdy Użytkownik nie ponosi winy za nadużycie jego konta lub gdy nie naruszył obowiązku dochowania staranności.

3.6. W przypadku likwidacji konta w Serwisie Groupon dane osobowe Użytkownika są modyfikowane w taki sposób, który nie pozwala na ustalenie tożsamości danej osoby. O ile Użytkownik dysponuje ważnymi i niezrealizowanymi w sposób wskazany w art. 7.5 OWU kuponami, po likwidacji konta nadal może je zrealizować poprzez ich wydrukowanie ze skrzynki pocztowej podanej przy rejestracji w Serwisie Groupon lub kontaktując się z Groupon. Groupon zastrzega, że w takiej sytuacji jak również w przypadku korzystania z uprawnień określonych w art. 7 lub 17 OWU po likwidacji konta w Serwisie Groupon, może być konieczne ponowne podanie danych osobowych w celu prawidłowej realizacji tych uprawnień oraz udostępnienie Groupon potwierdzenia dokonania płatności za kupony.


4. ZAKUP KUPONU


Kupony w Serwisie Groupon są nabywane w następujący sposób:

4.1. Użytkownik potwierdza zamiar nabycia kuponu przyciskiem "Kup teraz!" na stronie startowej Serwisu Groupon.

4.2. Użytkownik wybiera żądaną liczbę kuponów.

4.3. Użytkownik loguje się do swojego konta w Serwisie Groupon lub dokonuje rejestracji w Serwisie Groupon (podając w szczególności imię, nazwisko, informację dotyczącą pełnoletniości, adres e-mail i ustanawiając hasło) oraz dokonuje płatności: kartą kredytową (lub debetową z możliwością płatności w Internecie), z rachunku bankowego dostępnego w systemie DotPay lub za pośrednictwem systemu płatności internetowych PayPal. Dla wygody Użytkownika i zaoszczędzenia jego czasu, przy płatności kartą kredytową lub debetową system Serwisu Groupon automatycznie zapamiętuje część informacji z karty i umożliwia kolejne zakupy bez powtórnego wpisywania danych karty. Żądanie rezygnacji z tej funkcji Użytkownik może zgłosić kontaktując się z infolinią pod numerem telefonu: 22 496 08 88 lub wysyłając e-mail na adres info[at]groupon.pl.

4.4. Złożenie przez Użytkownika nieodwołalnej oferty nabycia kuponu odbywa się przez naciśnięcie przycisku "Kup teraz!" oraz potwierdzenie akceptacji OWU i Polityki Prywatności. Otrzymanie zamówienia od Użytkownika zostaje automatycznie potwierdzone drogą elektroniczną, co jednak zgodnie z art. 10 OWU nie stanowi jeszcze zawarcia umowy sprzedaży kuponu. Umowa na zakup kuponu w języku polskim może zostać zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Groupon tylko w przypadku, gdy po upływie podanego czasu publikowania oferty Partnera osiągnięta zostanie minimalna liczba Użytkowników zainteresowanych nabyciem danego kuponu, a płatność od Użytkownika zostanie skutecznie zrealizowana zgodnie z art. 10.1 b). OWU. Umowa ta zostaje zawarta w chwili gdy Użytkownik otrzyma kupon na adres e-mail zarejestrowany w Serwisie Groupon i użyty do zakupu kuponu, nie później niż z chwilą otrzymania kuponu na koncie Użytkownika w Serwisie Groupon. Akceptacja oferty oraz zawarcie umowy z zastrzeżeniem art. 4.5 OWU następuje poprzez przesłanie kuponu zawierającego wszelkie niezbędne informacje, w tym wartość kuponu oraz zakres oferty Partnera, na adres e-mail zarejestrowany w Serwisie Groupon i użyty do zakupu kuponu lub na konto Użytkownika w Serwisie Groupon. Użytkownik, bezpośrednio po otrzymaniu kuponu, zobowiązuje się do starannego zapoznania się z treścią kuponu i upewnienia się, że warunki w nim opisane są zgodne z jego oczekiwaniami. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Użytkownik powinien skontaktować się z Groupon. Groupon przypomina o prawach Użytkownika i możliwości skorzystania z uprawnień opisanych w art. 7 lub w art. 17 OWU. Kupon należy zrealizować u konkretnego Partnera, w okresie i na warunkach przewidzianych przez Partnera dla realizacji danego kuponu. Groupon zastrzega, że wystawcą faktur lub paragonów z tytułu wykonania usługi lub zakupu towaru przy wykorzystaniu kuponu nabytego w Serwisie Groupon jest każdorazowo Partner. Faktury lub paragony wystawiane są wyłącznie przez Partnera po realizacji usługi lub sprzedaży towaru na kwotę odpowiadającą cenie kuponu. Groupon działa wyłącznie jako pośrednik między Partnerem a Użytkownikiem, dlatego to Partner jest wykonawcą usługi lub sprzedawcą towaru i wobec tego zobowiązany jest do wystawienia faktury lub paragonu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jeśli kupon nie został zrealizowany w okresie jego ważności, na prośbę Użytkownika, Groupon wystawi notę obciążeniową. W tym celu Użytkownik skontaktuje się z Groupon z wykorzystaniem danych teleadresowych Groupon wskazanych w art. 2 OWU.


5. ŚRODKI Z POLECENIA


Każdorazowo przy zakupie kuponu Użytkownik może zaprosić osobę niebędącą Użytkownikiem do utworzenia konta w Serwisie Groupon i dokonania zakupu kuponu. Użytkownikowi, który wysłał takie zaproszenie, zostanie przyznana nagroda (dalej zwana „Środkami z Polecenia"), w celu wykorzystania przy kolejnych zakupach w Serwisie, o ile łącznie zostaną spełnione poniższe warunki:

5.1. Użytkownik podczas rejestracji w trybie opisanym w art. 4.3 OWU podał prawidłowe dane;

5.2. Użytkownik uzyskał wyraźną zgodę zapraszanej osoby na udostępnienie Groupon jej adresu e-mail i ponosi odpowiedzialność w przypadku naruszenia tego zobowiązania;

5.3. zaproszona osoba nie jest Użytkownikiem zarejestrowanym w Serwisie Groupon lub na stronie internetowej www.grouponshop.pl albo Użytkownikiem wysyłającym zaproszenie, korzysta z innego adresu e-mail oraz innego IP niż Użytkownik zapraszający tę osobę;

5.4. zaproszona osoba skorzysta ze specjalnie wygenerowanego linku;

5.5. zaproszona osoba zarejestruje się w Serwisie Groupon w sposób wskazany w art. 4.3 OWU tzn. podając pełne wymagane dane osobowe, w tym w szczególności imię i nazwisko oraz adres e-mail, akceptując OWU, Politykę Prywatności i udzielając zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Groupon (dalej zwana „Nowym Użytkownikiem");

5.6. Nowy Użytkownik dokona zakupu kuponu w ciągu trzech dni od otrzymania specjalnie wygenerowanego linku. W przypadku niedotrzymania tego terminu z przyczyn niezawinionych przez Nowego Użytkownika w indywidualnych przypadkach Groupon może udostępnić Środki z Polecenia po kontakcie Użytkownika z Groupon;

5.7. Środki z Polecenia przyznawane są przez Groupon w ciągu 7 dni od dokonania zakupu kuponu przez Nowego Użytkownika i są ważne przez okres 12 miesięcy od dnia ich przyznania. Groupon zastrzega, że Środkami z Polecenia nie są premiowane zakupy kuponów o cenie niższej niż wartość Środków z Polecenia.

5.8. Użytkownik może wykorzystać Środki z Polecenia wyłącznie w celu zakupu kuponów na usługi lub towary w Serwisie Groupon. Groupon zastrzega sobie możliwość ustalenia limitu Środków z Polecenia przyznanych jednemu Użytkownikowi.

5.9. Naruszenie powyższych postanowień dotyczących Środków z Polecenia stanowi rażące naruszenie OWU i jako takie uprawnia Groupon w szczególności do: cofnięcia Środków z Polecenia, czasowego zablokowania konta Użytkownika na okres do 6 miesięcy, usunięcia konta Użytkownika w trybie natychmiastowym, odmowy ponownej rejestracji Użytkownika przez okres 24 miesięcy kalendarzowych. W przypadku zaistnienia tego typu naruszenia Użytkownikowi nie przysługują żadne uprawnienia, których wykonania mógłby dochodzić od Groupon, w tym prawo do korzystania z konta i realizacji kuponów dostępnych na koncie Użytkownika w przypadku czasowego zablokowania konta Użytkownika. Groupon nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednio lub bezpośrednio związane z tego typu działaniem Użytkownika.


6. ZAKAZ DALSZEJ SPRZEDAŻY KUPONU PRZEZ UŻYTKOWNIKA


6.1. Użytkownik zobowiązuje się, że w żadnym wypadku nie będzie odsprzedawał kuponów w celu osiągnięcia zysku lub w celach komercyjnych, a w szczególności nie będzie w taki sposób oferował do sprzedaży kuponów lub zawierał umów tego rodzaju za pośrednictwem jakiegokolwiek środka porozumiewania się na odległość (np. sieci Internet, a w szczególności internetowych serwisów transakcyjnych itp.). Tego rodzaju działania są zabronione. Powyższy zakaz dotyczy wszelkich kuponów oferowanych w Serwisie Groupon, niezależnie od czasu oferowania lub umieszczania informacji o nich w Serwisie Groupon.

6.2. Naruszenie powyższego zobowiązania stanowi rażące naruszenie OWU i jako takie uprawnia Groupon w szczególności do: usunięcia konta Użytkownika w trybie natychmiastowym, odmowy ponownej rejestracji Użytkownika przez okres 24 miesięcy kalendarzowych; natomiast Partnera określonego na kuponie, upoważnia do odmowy realizacji usług lub wydania towarów na podstawie takiego kuponu. W przypadku zaistnienia tego typu naruszenia Użytkownikowi nie przysługują żadne uprawnienia, których wykonania mógłby dochodzić od Groupon. Groupon nie ponosi również żadnej odpowiedzialności za szkody pośrednio lub bezpośrednio związane z takim działaniem Użytkownika. Jednocześnie Groupon informuje, że tego typu działanie Użytkownika w odniesieniu do niektórych towarów, t.j. biletów wstępu na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe, może stanowić naruszenie art. 133 Kodeksu wykroczeń (t.j. Dz.U. z 2010r., nr 46, poz. 275 ze zm.) i jako takie podlegać sankcjom tam wskazanym.


7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAKUPU KUPONU


7.1. Użytkownicy będący konsumentami mogą odstąpić od umowy zakupu kuponu, o ile wcześniej nie zrealizowali kuponu w sposób wskazany w art. 7.5 OWU. Odstąpienie możliwe jest bez podawania przyczyny w terminie 10 dni każdorazowo od momentu zawarcia umowy zakupu kuponu określonego w art. 4.5 OWU. W przypadku kuponów na usługi bądź produkty o terminie ważności krótszym niż 10 dni, termin na odstąpienie ulega stosownemu skróceniu do okresu ważności takiego kuponu, w trybie art. 10 ust. 3 pkt. 5 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000r. (Dz.U. z 2000r., nr 22, poz. 271 ze zm.). W każdym przypadku odstąpienie od umowy zakupu kuponu następuje poprzez przesłanie e-mail z adresu zarejestrowanego w Serwisie Groupon i użytego do zakupu kuponu lub przez odesłanie kuponu pocztą bądź kontakt z infolinią z wykorzystaniem danych teleadresowych Groupon wskazanych w art. 2 OWU. W przypadku odstąpienia od umowy zakupu kuponu konieczne jest wskazanie adresu e-mail użytego do zakupu kuponu oraz kodu kuponu i kodu zabezpieczającego kuponu.

7.2. W przypadku odstąpienia od umowy środki opiewające na cenę kuponu są oddawane Użytkownikowi wyłącznie na rachunek bankowy dostępny w systemie DotPay, kartę kredytową lub konto PayPal, z którego płatność została dokonana. Ze względu na ryzyko nadużyć ze strony Użytkowników, w pozostałych przypadkach Groupon zastrzega zwrot środków opiewających na cenę kuponu w postaci Środków z Polecenia na warunkach określonych w art. 5 OWU.

7.3. Na życzenie Użytkownika rozliczenie środków opiewających na cenę kuponu nastąpi poprzez udostępnienie Środków z Polecenia do wykorzystania w Serwisie Groupon na warunkach określonych w art. 5 OWU. W takim przypadku po otrzymaniu Środków z Polecenia zmiana formy rozliczenia nie będzie możliwa.

7.4. Termin do wykonania prawa odstąpienia rozpoczyna bieg po otrzymaniu kuponu przez Użytkownika na adres e-mail zarejestrowany w Serwisie Groupon i użyty do zakupu kuponu, nie później niż z chwilą otrzymania kuponu na koncie Użytkownika w Serwisie Groupon. Odstąpienie od umowy nie jest możliwe po upływie okresu ważności kuponu lub po wykorzystaniu kuponu w sposób wskazany w art. 7.5 OWU i w każdym przypadku wymaga zachowania procedury określonej w art. 7.1 OWU. W celu dotrzymania terminu odstąpienia wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem. Koszty korespondencji zawierającej kupon lub oświadczenie o odstąpieniu Użytkownik będzie pokrywał we własnym zakresie. Koszty te nie będą zwracane przez Groupon.

7.5. W każdym przypadku po zrealizowaniu kuponu u jednego z Partnerów, tj. po przekazaniu kodu zabezpieczającego Partnerowi lub po wprowadzeniu kodu przy pomocy wskazanego w warunkach oferty narzędzia, odstąpienie od umowy nie jest możliwe. Z chwilą przekazania kodu zabezpieczającego przez Użytkownika, Partner jest wyłącznie odpowiedzialnym podmiotem za realizację usługi lub dostarczenie towaru, zgodnie z art. 1.2 OWU.

7.6. Prawo odstąpienia określone w art. 7 OWU jest niezależne od prawa odstąpienia od umowy przysługującego Użytkownikowi bezpośrednio wobec Partnera na podstawie odpowiednich przepisów (w przypadku: sprzedaży towarów zgodnie z przepisami Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002r. (Dz.U. z 2002r., nr 141, poz. 1176 ze zm.) lub zawarcia umowy na odległość zgodnie z przepisami Ustawy wskazanej w art. 7.1 OWU).


8. SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY


8.1. W przypadku odstąpienia od umowy każda ze stron zwróci drugiej wszystko, co otrzymała. Zwrot świadczeń musi nastąpić w terminie 14 dni od dnia skutecznego odstąpienia od umowy, w sposób wskazany w art. 7.2 i 7.3 OWU.

8.2. Użytkownik nabywający kupon przy użyciu Środków z Polecenia może uzyskać zwrot jedynie w tej samej formie.


9. CZAS TRWANIA DYSTRYBUCJI KUPONÓW


9.1. Dystrybucja kuponów jest czasowo ograniczona i jest ustalana przez Groupon dla każdej oferty indywidualnie. Po upływie ustalonego okresu, nabycie kuponu nie jest możliwe.


10. WARUNKI NABYCIA KUPONU/ PŁATNOŚCI


10.1. Umowa nabycia kuponu dochodzi do skutku tylko wtedy, jeśli spełnione są łącznie dwa poniższe warunki:

10.2. gdy zostanie osiągnięta minimalna liczba Użytkowników chętnych na nabycie danego kuponu. Jeżeli nie zostanie osiągnięta wymagana minimalna liczba zainteresowanych osób, umowa nie zostaje zawarta i wpłacone wcześniej przez Użytkownika środki zostają mu niezwłocznie zwrócone;

10.3. gdy płatność Użytkownika zostanie skutecznie zrealizowana poprzez kanały płatności dostępne w Serwisie Groupon wskazane w art. 4.3 OWU. W przypadku, kiedy płatność nie dochodzi do skutku, tj. pieniądze nie są w dyspozycji Groupon (rachunek bankowy nie istnieje, nie ma na nim wymaganych środków pieniężnych, bądź gdy numer karty kredytowej jest niewłaściwy lub nie ma na niej wystarczających środków), również nie dochodzi do zawarcia umowy nabycia kuponu.


11. WYSYŁKA KUPONU/ UPRAWNIENIA WYNIKAJĄCE Z TREŚCI KUPONU


11.1. Kupon zostaje wysłany na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas rejestracji w Serwisie Groupon i użyty do zakupu kuponu. Wysyłka odbywa się, o ile płatność zostanie dokonana zgodnie z art. 10.1 b) OWU. W przypadku niektórych ofert kupon jest dostępny w zakładce „Moje Konto/ Moje Zamówienia" na koncie Użytkownika w Serwisie Groupon, co jest każdorazowo zaznaczone w warunkach dotyczących nabycia danego kuponu.

11.2. Wszystkie kupony są zaopatrzone w dwa kody, które Partner porównuje z posiadaną listą. Kupon jest realizowany przez jego okaziciela poprzez podanie kodu zgodnie z art. 7.5 OWU. Wszelkie fałszowanie, powielanie lub podrabianie kuponów jest zabronione. W wypadku uzasadnionych podejrzeń o dokonanie jakiejkolwiek z wyżej przywołanych czynności, Groupon zastrzega sobie prawo przekazania danych osobowych Użytkownika odpowiedniemu Partnerowi, wszczęcia stosownych kroków prawnych, w tym zawiadomienia organów ścigania i zastosowania trybu określonego w art. 5.4 OWU.

11.3. O ile co innego nie wynika z treści danego kuponu, każdy kupon może zostać użyty tylko raz. Z chwilą zrealizowania kuponu, czyli przekazania przez Użytkownika kodu Partnerowi zgodnie z art. 7.5 OWU, wszystkie roszczenia związane z realizacją usługi bądź zakupem towaru określone w treści kuponu Użytkownik kieruje bezpośrednio do Partnera, gdyż zgodnie z art. 1.2 oraz art. 13.2 OWU całkowitą odpowiedzialność za wykonanie usługi ponosi Partner.

11.4. Postępowanie, w przypadku gdy wartość kuponu nie zostanie w całości wyczerpana lub usługa nie zostanie w całości zrealizowana w okresie ważności kuponu, regulowane jest wyłącznie przez Partnera. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż w takich wypadkach Groupon nie ponosi odpowiedzialności. W takim wypadku zwrot kuponu w trybie art. 7.1 OWU nie jest możliwy.

11.5. O ile nie zostało inaczej wskazane, kupon nie zawsze daje możliwość do wykonania usługi przez Partnera lub odbioru towaru w dowolnym czasie określonym przez Użytkownika. Dlatego zaleca się uzgodnienie czasu wykonania usługi lub odbioru towaru indywidualnie z Partnerem. Użytkownik jest uprawniony do realizacji kuponu przez cały okres ważności danego kuponu.

11.6. W przypadkach gdy konieczna jest wcześniejsza rezerwacja w celu realizacji kuponu (w szczególności dotyczy to: koncertu, spektaklu, seansu kinowego, pobytu w hotelu, wycieczki, biletu lotniczego), warunki odwołania rezerwacji określa Partner. W takim przypadku przed zakupem kuponu zaleca się uprzednie skontaktowanie się z Partnerem w celu określenia warunków rezerwacji. Ponadto wskazana jest uprzednia konsultacja z Partnerem w szczególności w przypadku kuponów na usługi obejmujące usługi o charakterze medycznym bądź wymagających specjalnych umiejętności od Użytkownika.


12.WYŁĄCZENIE PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY


12.1. Jeżeli na kuponie widnieje data ważności, może on zostać zrealizowany tylko w tym przedziale czasowym. Jeżeli Użytkownik nie zrealizuje kuponu w podanym terminie w sposób określony w art. 7.5 OWU, kupon traci ważność i nie może zostać zrealizowany. Kupony zakupione w celu wymiany na bilety na konkretne wydarzenia tracą ważność z chwilą zakończenia danego wydarzenia (w szczególności dotyczy to: koncertu, spektaklu, seansu kinowego, pobytu w hotelu, wycieczki, biletu lotniczego). Użytkownikowi nie przysługuje zwrot wpłaconych przez niego środków lub poniesionych kosztów nabycia kuponu niezrealizowanego w okresie jego ważności.


13. ODPOWIEDZIALNOŚĆ GROUPON


13.1. Groupon dokłada starań, aby tak dobierać oferty, aby Partnerzy nie odmawiali realizacji kuponu na warunkach w nim określonych, jeżeli zostanie on w sposób prawidłowy przedłożony przez Użytkownika przed wykonaniem świadczenia.

13.2. Groupon nie ponosi odpowiedzialności za jakość wykonania przez Partnera usług lub doręczonych towarów. Określone w kuponie świadczenia spełnia wobec Użytkownika dany Partner w swoim imieniu i na własny rachunek, dlatego Groupon nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika za niedopełnienie przez Partnera jego obowiązków przy realizacji usługi lub sprzedaży towarów.

13.3. Z chwilą zrealizowania kuponu przez Użytkownika u jednego z Partnerów, czyli przekazania kodu zgodnie z art. 7.5 OWU, Partner jest wyłącznie odpowiedzialnym podmiotem za realizację usługi lub dostarczenie towaru, zgodnie z art. 1.2, 11.3 i 13.2 OWU.


14. FUNKCJONALNOŚĆ PLATFORMY


14.1. Groupon dokłada wszelkich starań, aby zapewnić pełną funkcjonalność techniczną Serwisu Groupon. Zważywszy, że Serwis Groupon jest dostępny siedem dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę, przerwy w funkcjonowaniu lub ograniczenia dostępności Serwisu Groupon mogą być konieczne w celu przeprowadzania okresowych prac konserwatorskich. W takim przypadku Groupon zamieści w Serwisie Groupon odpowiednią informację dla Użytkowników. Równocześnie Groupon zobowiązuje się przeprowadzać prace konserwatorskie tak, aby związane z nimi utrudnienia korzystania z Serwisu Groupon były jak najmniej odczuwalne dla Użytkowników, a w szczególności organizować takie prace w taki sposób, aby trwały one jak najkrócej i nie obejmowały funkcji niezbędnych do realizacji umów.

14.2. W razie błędnego działania lub awarii Serwisu Groupon, Groupon dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe Użytkowników zgodnie z postanowieniami Polityki Prywatności. Groupon dąży w każdym przypadku do minimalizacji utrudnień wynikających z błędnego działania lub awarii Serwisu Groupon m.in. wspomagając finalizację przerwanej transakcji w drodze przywrócenia danych Użytkowników.

14.3. Decyzję o ewentualnych rekompensatach Groupon podejmuje po usunięciu błędnego działania w zależności od rodzaju i rozmiaru powstałej szkody.


15. PRAWA AUTORSKIE


15.1. Groupon i Partnerzy zachowują wszelkie prawa do treści publikowanych w Serwisie Groupon, w tym w szczególności do publikowanych tam informacji, zdjęć, filmów, baz danych i innych treści (dalej zwanych "chronioną własnością"). Zmienianie, powielanie, publikowanie, przesyłanie osobom trzecim lub innego rodzaju używanie chronionej własności bez uprzedniej zgody Groupon lub powołanego do tego Partnera, w formie innej niż dla udostępnienia Środków z Polecenia do wykorzystania w Serwisie Groupon, jest zabronione.


16. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


16.1. Rejestrując się w Serwisie Groupon Użytkownik wyraża zgodę na to, że Groupon będzie przetwarzał jego dane osobowe (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r., t.j. Dz.U. z 2002r., nr 101, poz. 926 ze zm.), wg zasad szczegółowo określonych w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem http://www.groupon.pl/polityka_prywatnosci. System Serwisu Groupon zachowuje także dla wygody Użytkowników i zaoszczędzenia czasu część informacji z karty kredytowej lub debetowej i umożliwia kolejne zakupy bez powtórnego wpisywania danych karty, o ile Użytkownik nie zrezygnuje z tej funkcji kontaktując się z infolinią pod numerem telefonu: 22 496 08 88 lub wysyłając e-mail na adres info[at]groupon.pl.

16.2. Rejestracja w Serwisie Groupon umożliwia Użytkownikowi korzystanie za pomocą tej samej nazwy Użytkownika oraz tego samego hasła z serwisu oferowanego przez Groupon na stronie internetowej www.grouponshop.pl.


17. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE


17.1. Reklamacje wynikające z nieprawidłowego działania Serwisu Groupon, usług świadczonych bezpośrednio przez Groupon związanych ściśle z dystrybucją kuponu, Użytkownicy mogą składać wysyłając e-mail na adres poczty elektronicznej: info[at]groupon.pl lub w formie pisemnej. Powyższy kontakt stanowi również metodę korygowania błędów we wprowadzonych przez Użytkowników danych przy nabywaniu kuponu.

17.2. Reklamacje dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania w zakresie sprzedaży towaru lub wykonania usługi należy zgłaszać bezpośrednio do Partnera.

17.3. O ile treść reklamacji jest jednoznaczna i zrozumiała, Groupon rozpozna reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W razie wątpliwości w tym terminie Groupon skontaktuje się z Użytkownikiem w celu wyjaśnienia niejasności.

17.4. Odpowiedź zostanie przesłana na adres e-mail Użytkownika zarejestrowany w Serwisie Groupon lub przekazana w innej formie indywidualnie ustalonej z Użytkownikiem.


18. ZMIANA OWU


18.1. OWU i Polityka Prywatności mogą ulec zmianie, np. ze względu na wymagania prawne bądź nowe funkcje Serwisu Groupon. Aktualna treść OWU znajduje się pod adresem http://www.groupon.pl/regulamin. Natomiast Polityka Prywatności dostępna jest pod adresem http://www.groupon.pl/polityka_prywatnosci. Oba dokumenty można otrzymać także w siedzibie spółki Groupon. Zmiany OWU i Polityki Prywatności wchodzą w życie z upływem 14 dni od ich opublikowania. W tym czasie Użytkownik ma prawo zapoznania się z nowym brzmieniem OWU i Polityki Prywatności. W przypadku gdy Użytkownik nie zgadza się na nowe brzmienie OWU lub Polityki Prywatności, może we wskazanym powyżej terminie wypowiedzieć umowę z Groupon w trybie natychmiastowym kontaktując się z Groupon z wykorzystaniem danych teleadresowych Groupon wskazanych w art. 2 OWU. Niezłożenie przez Użytkownika wypowiedzenia we wskazanym powyżej terminie jest równoznaczne z akceptacją nowych postanowień OWU i Polityki Prywatności w całości. Nowe postanowienia OWU i Polityki Prywatności będą obowiązywać w zakresie ofert Partnerów, które pojawią się po upływie powyższego terminu od daty publikacji zmian. Wypowiedzenie umowy z Groupon jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika deklaracji usunięcia jego konta i powoduje niemożliwość korzystania z Serwisu Groupon i strony internetowej www.grouponshop.pl. Naruszenie OWU przez Użytkownika uprawnia Groupon do usunięcia konta Użytkownika w trybie natychmiastowym oraz odmowy ponownej rejestracji Użytkownika przez okres 24 miesięcy kalendarzowych. W przypadku zaistnienia tego typu naruszenia Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Groupon w tym zakresie.


19. KLAUZULA SALWATORYJNA


Jeżeli któreś z postanowień OWU jest nieważne w całości albo części, nie wpływa to w jakikolwiek sposób na pozostałe postanowienia OWU oraz na zawarte umowy.


20. WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU


W zakresie nie objętym niniejszymi OWU stosuje się bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Sądem wyłącznie właściwym do rozpoznawania spraw związanych z działalnością Groupon jest sąd miejscowo właściwy dla Warszawy, jeśli roszczenie zgłasza Użytkownik w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej bądź jest ono skierowane przez Groupon przeciwko takiemu Użytkownikowi lub Użytkownikowi, którego miejsce zamieszkania nie jest znane. W przypadku roszczeń Użytkowników będących konsumentami bądź roszczeń zgłaszanych przez Groupon przeciwko takim Użytkownikom, zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.Polityka Prywatności


www.groupon.pl jest produktem Groupon Sp. z o.o. dalej nazywane Groupon informuje Państwa w tym objaśnieniu polityki prywatności, jakiego rodzaju przyzwolenia udzielili nam Państwo przy gromadzeniu, wykorzystywaniu i przetwarzaniu Państwa danych:

1. Możemy zbierać Państwa dane osobowe. Dane osobowe to dane zebrane przez nas w banku danych naszego serwisu. Są to na przykład, nazwiska, adresy, hasła i adresy e-mail. System zachowuje także dla Państwa wygody i zaoszczędzenia czasu część informacji z karty kredytowej lub debetowej i umożliwia kolejne zakupy bez powtórnego wpisywania danych karty, o ile nie zrezygnują Państwo z tej funkcji kontaktując się z infolinią pod numerem telefonu: 22 496 08 88 lub wysyłając e mail na adres info [at] groupon.pl.

2. Wykorzystujemy i opracowujemy Państwa dane osobowe dla zakładania, zarządzania i użytkowania Państwa kont na naszym serwisie oraz oferowania usług i zawierania z nami umów zakupu. To dotyczy również przekazywania Państwa danych osobom trzecim i ich wykorzystania, o ile jest to konieczne dla dla zakładania, zarządzania i użytkowania Państwa kont na naszym serwisie oraz oferowania usług i zawierania z nami umów zakupu.

3. Na różnych stronach, używamy plików cookie, aby uczynić odwiedzanie naszej strony atrakcyjnym i umożliwić klientom korzystanie z niektórych funkcji. Chodzi tu o małe pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze. Większość używanych przez nas cookies jest usuwana z dysku twardego po zakończeniu sesji przeglądarki (tzw. ciasteczka sesji). Inne pliki cookie pozostają na komputerze i pozwalają rozpoznać komputer podczas następnej wizyty (tzw. trwałe plik cookie). Nasze firmy partnerskie nie mogą zbierać, przetwarzać lub używać danych osobowych zawartych na naszej stronie internetowej za pomocą plików cookie.

4. Groupon używa róznych systemów śledzenia różnych usługodawców takich jak np. Google Analytics, usługi analizy sieci firmy Google Inc. Google Analytics, używa tzw. Cookies, Textdateien, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę wykorzystania przez Państwa strony internetowej. Informacje generowane przez cookies na temat korzystania z tej strony (w tym adres IP) przesyłane są do serwera Google w USA i tam przechowywane. Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz dla świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z tej strony oraz z internetu. Google będzie przekazywaća te informacje osobom trzecim, o ile będzie to przewidziane prawem lub jeżeli dane te będą przezywane osobom trzecim działającym na życzenie i w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce. Pragniemy jednak podkreślić, że w tym przypadku, funkcjonalność strony będzie niepełna. Korzystając z tej strony użytkownik zgadza się na przetwarzanie swoich danych przez Google w sposób opisany i do wyżej wymienionych celów.